Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 czerwca 2004 r.
Opodatkowanie usług turystycznych.
Urząd Skarbowy w Świebodzinie
PP/443/KO-455/2004

Pytanie podatnika

Jaką stawką będzie opodatkowana usługa turystyczna (polowania) i czy po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nadal będzie przysługiwał zwrot podatku?

Odpowiedź

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.05.2004 roku, (wpłynęło dnia 10.05.2004 r.), zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów dotyczących prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług w zakresie sprzedaży polowań dewizowych pomiędzy Kołami Łowieckimi a nabywcą niemieckim, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 roku Nr 137, poz. 926 ze zm.) nie podziela przedstawionego przez Pana własnego stanowiska w sprawie dotyczącej opisanego stanu faktycznego.

Z treści pisma wynika, że podatnik świadczy usługi w zakresie sprzedaży polowań dewizowych między kołami łowieckimi a biurem z Niemiec, zakwalifikowane do usług turystyki. Usługi te objęte były stawką 0%, a biuro z Niemiec obciążone było wartością netto z uwagi na zwrot VAT. Zapłata dla kół łowieckich była w cenie brutto.

Zgodnie z nową regulacją, od 1.05.2004 roku wprowadzona została szczególna procedura przy świadczeniu usług turystyki. Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego.

Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, natomiast przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie.

Opodatkowanie marży przy usługach turystycznych, na zasadach określonych w ww. ustawy, bez względu na to kto nabywa usługę turystyki, może stosować podatnik, który:

1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, czyli w Polsce,

2. działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,

3. przy świadczeniu usług nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,

4. prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty. Przy stosowaniu tej formy opodatkowania podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

Jeżeli przy świadczeniu usług podatnik wykorzystuje swój własny majątek (hotel, autokar itp.) czyli wykorzystuje "usługi własne", wówczas musi odrębnie ustalać podstawę opodatkowania dla usług własnych (opodatkowanie na zasadach ogólnych - art. 29 ustawy o VAT) oraz w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119). Reasumując powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że nie ma możliwości stosowania stawki 0 % przy opisanym stanie faktycznym.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl