Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 sierpnia 2004 r.
Zaliczki na dostawy towarów w oparciu o umowy na dostawy wewnątrzwspólnotowe.
Urząd Skarbowy w Krośnie
PP. 443/71/04

Pytanie podatnika

Czy w przypadku otrzymania zaliczki od kontrahentów zagranicznych na dostawy towarów w oparciu o zawarte umowy na dostawy wewnątrzwspólnotowe należy wystawić fakturę i zastosować stawkę 0-procentową podatku od towarów i usług?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 9.07.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 22.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż K. sp. z o.o. realizuje w oparciu o wcześniej zawarte umowy dostawy wewnątrzwspólnotowe. Zgodnie z zawartymi umowami od kontrahentów zagranicznych otrzymuje zaliczki na dostawy towarów, które wpłacane są na konto dewizowe K. sp. z o.o. Otrzymane zaliczki potwierdzane są fakturami, w których zastosowano stawkę 0-procentową, ponieważ zdaniem podatnika dotyczy ona obrotów wewnątrzwspólnotowych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje:

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jeżeli przed dokonaniem dostawy, o której mowa w ust. 1 otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Artykuł 19 ust. 12 pkt 2 stosuje się odpowiednio. Nie ma przy tym znaczenia wysokość otrzymanej zaliczki. Obowiązek podatkowy powstaje jednak tylko wówczas, gdy podatnik przedstawi w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 - art. 19 ust. 12 pkt 2. Jeżeli podatnik spełni ów warunek, wówczas wykaże w deklaracji VAT ową zaliczkę ze stawką 0-procentową. Jeżeli warunek złożenia zabezpieczenia kwoty zwrotu podatku nie zostanie spełniony, obowiązek podatkowy od owej zaliczki nie powstaje. Powstanie on dopiero w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Nadmienić należy, że otrzymanej zaliczki nie należy dokumentować fakturą wewnętrzną. Szczegółowe zasady wystawiania faktur regulują art. 106 - 108 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl