Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 lipca 2004 r.
Zakup usług remontowych i części do samochodu osobowego.
Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna
PP 443-65/2004

Pytanie podatnika

Czy zakup usług remontowych i części do samochodu osobowego uprawnia Spółkę do obniżenia podatku należnego o podatek VAT naliczony przy ich zakupie?

Odpowiedź

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż w jej posiadaniu znajduje się samochód, który zgodnie ze świadectwem homologacji określającym status tego pojazdu - jest samochodem osobowym. Dnia 6.05.2004 r. Spółka dokonała zakupu części do przedmiotowego samochodu, a w przyszłości również będzie dokonywać napraw remontowych ww. pojazdu.

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Min. Fin. z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Podatnikom nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabytych części składowych lub usług wykorzystywanych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, zaliczonych przez podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w kwocie przekraczającej 50 % sumy kwot podatku określonych w fakturach, kwot podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia tych części i ich importu, kwot podatku należnego od importu usług oraz kwot podatku należnego od dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie natomiast z ust. 2 § 13 wyżej cyt. rozporządzenia Min. Fin. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy suma kwot podatku od nabytych części składowych lub usług wykorzystywanych do wytworzenia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, przekroczy 10.000 zł dla jednego samochodu - podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w kwocie wyższej niż 5.000 zł dla jednego samochodu.

Z uwagi na fakt, iż ww. § 13 rozporządzenia Min. Fin. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji nabywanych części składowych lub usług wykorzystywanych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, zatem nie ma zastosowania w przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym, więc należy zastosować się do uregulowania wynikającego z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług, w myśl którego obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła stosownie do art. 15 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Istotne jest również uregulowanie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony przez Państwa stan faktyczny, jak i obowiązujący stan prawny należy uznać, iż w sytuacji gdy samochód jest środkiem trwałym Spółki, a poniesiony koszt związany z pojazdem będącym środkiem trwałym, wykorzystywanym do działalności gospodarczej służy sprzedaży opodatkowanej toteż obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup części oraz napraw remontowych jest uzasadnione.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl