PP/443-64/06 - Zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług odpłatnego świadczenia usług przez fundację w przypadku przekazywania całości wypracowanego z tego tytułu zysku na cele statutowe.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 października 2006 r. Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej PP/443-64/06 Zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług odpłatnego świadczenia usług przez fundację w przypadku przekazywania całości wypracowanego z tego tytułu zysku na cele statutowe.

Pytanie podatnika

Czy działalności Fundacji będzie zwolniona od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz czy ewentualne podjęcie innego rodzaju działalności usługowej np. promocyjnej czy reklamowej nie wpłynie na to zwolnienie? Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia 10 sierpnia 2006 r. oraz w piśmie z dnia 27 września 2006 r. Fundacja poprzez utworzone przez siebie Biuro Turystyczne organizuje imprezy turystyczne. Organizowane imprezy są odpłatne a cena dla uczestników kalkulowana jest tak, aby zapewnić zwrot kosztów i wypracować niewielki zysk, który jest przeznaczany na cele statutowe Fundacji, to jest na wspierania działalności oświatowej wskazanej w § 10 pkt 1-4 i 8 statutu. Zdaniem Fundacji usługi wykonywane przez prowadzone przez nią Biuro Turystyczne są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Fundacja jest organizacją członkowską. Fundacja uważa, że podjęcie dodatkowego rodzaju działalności nie wpłynie na utratę zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdyż nadal będzie to działalność tej organizacji, o ile będzie wykonywana w zakresie zgodnym ze statutowymi celami Fundacji. Fundacja nadmieniła, że obecnie nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT), gdyż wielkość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła kwoty 10.000 euro.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, szczególnie takich jak: ochrona zdrowia rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod poz. 10 tego załącznika zostały wymienione usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe) o symbolu PKWiU 91.

Fundacja, jako osoba prawna świadcząca usługi jest podatnikiem VAT w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Realizacja zadań statutowych fundacji ma z reguły charakter usługowy nieodpłatny, poza przypadkami prowadzenia przez nią działalności gospodarczej związanej z jej celami statutowymi (czynności odpłatne). Biorąc pod uwagę powołane przepisy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają statutowe czynności Fundacji jedynie wówczas, gdy są realizowane za odpłatnością (odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług), natomiast gdy są wykonywane nieodpłatnie - nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

W przypadkach wykonywania czynności spełniających kryteria określone w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 10 załącznika Nr 4 do ustawy Fundacja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zastosowanie zwolnienia w takich przypadkach uzależnione jest od symbolu statystycznego usługi wynikającego z zakwalifikowania czynności do określonego ugrupowania obowiązującej, dla celów podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2003 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W związku z tym usługi wykonywane przez Fundację w ramach Biura Turystycznego oraz ewentualne usługi wykonywane w ramach podjęcia innego rodzaju działalności usługowej będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów, pod warunkiem, że można je zaklasyfikować do ugrupowania PKWiU 91 "Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe)".

Do wydawania opinii klasyfikacyjnych upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Wobec powyższego w razie wątpliwości czy świadczone przez Stronę usługi należą do określonych grup usług o dokonanie stosownej klasyfikacji należy wystąpić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29; 93-176 Łódź.

Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku VAT. Stosownie do art. 113 ust. 2 ustawy do wartości, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Tak więc, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w danym roku nie przekroczy łącznie kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro Fundacja będzie w następnym roku podatkowym korzystała również ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym należy uznać, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji z dnia 10 sierpnia 2006 r. jest prawidłowe z zastrzeżeniami, o których mowa w uzasadnieniu niniejszego postanowienia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl