PP/443-6/06 - Czy w deklaracji VAT-7 należy wpisać kwotę podatku należnego wynikającą z rejestru dostaw VAT, czy też wynikającą z przemnożenia podstawy opodatkowania przez odpowiednią stawkę podatku?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lutego 2007 r. Urząd Skarbowy w Opatowie PP/443-6/06 Czy w deklaracji VAT-7 należy wpisać kwotę podatku należnego wynikającą z rejestru dostaw VAT, czy też wynikającą z przemnożenia podstawy opodatkowania przez odpowiednią stawkę podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczącego sposobu zaokrąglania kwot podstawy opodatkowania oraz podatku należnego - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Podatnik pismem z dnia 13 grudnia 2006 r. zwrócił się z zapytaniem o prawidłowość zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wynikających z prowadzonego przez podatnika rejestru dostaw VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w rejestrze dostaw VAT za miesiąc październik 2006 r. zaewidencjonował dostawę opodatkowaną stawką 22% w wysokości; netto - 10.256,54 zł VAT - 2.256,44 zł.

Przenosząc te kwoty do deklaracji VAT -7 zaokrąglona została podstawa opodatkowania do wysokości 10.257,00 zł. oraz podatek należny do wysokości 2.256,00 zł.

Natomiast mnożąc zaokrągloną podstawę opodatkowania przez stawkę 22% wysokość zaokrąglonego podatku należnego stanowi kwotę 2.257,00 zł

Zdaniem podatnika zarówno kwota podstawy opodatkowania jak i podatku należnego winny być wykazane w deklaracji VAT-7 po zaokrągleniu kwot wynikających z rejestru nabyć VAT.

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Ponadto w myśl art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z powyższego wynika, iż do deklaracji VAT-7 winny być przenoszone dane wynikające z podsumowania rejestru dostaw VAT, w których podstawa opodatkowania i kwota podatku została zaokrąglona zgodnie z art. 63 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl