Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 maja 2005 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
PP/443-44-2-2/05
Ustalenie limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

"(...) Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast zgodnie z art. 29 ustawy o VAT obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Świadczenie usług określonych w art. 27 ust 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT, dla których podatnik będzie opodatkowany w kraju członkowskim nie zwiększa obrotu, o którym mowa w ww. cytowanym art. 29 ust. 1 ustawy.

Określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych przez Pana na terytorium Niemiec zawiera art. 27 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomością, w tym także świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Powyższe oznacza, że w przypadku świadczenia usług związanych z konkretną nieruchomością położoną na terytorium Niemiec, czynności te nie będą opodatkowane (polskim) podatkiem od towarów i usług. Miejscem świadczenia tych usług jest miejsce położenia nieruchomości, w opisanym stanie faktycznym Niemcy, w konsekwencji opodatkowanie nastąpi na terytorium tego państwa według zasad w państwie tym obowiązujących.

Tak więc, jeżeli będzie Pan świadczył usługi montażu schodów wraz z ich dostawą na konkretnej nieruchomości na terenie Niemiec, a nabywcą będzie osoba fizyczna to będzie Pan zobowiązany dokonać rejestracji w kraju położenia nieruchomości. Oznacza to, że w konsekwencji opodatkowanie nastąpi na terytorium tego państwa według zasad w państwie tym obowiązujących. W przypadku rejestracji w kraju członkowskim należy natomiast stosować takie zasady ewidencjonowania jakie obowiązują w kraju rejestracji.

W świetle powyższego nie dolicza się do obrotu mającego wpływ na ustalenie obowiązku posiadania kasy rejestrującej przychodów uzyskiwanych z czynności określonej w art. 27 ust 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT, dla których podatnik będzie opodatkowany w kraju członkowskim.

Na podstawie § 3 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 273 poz. 2706) do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 7. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2005/12/57