PP/443-39/07/TE - Kiedy rozliczyć VAT ze sprzedaży wysyłkowej.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 6 lipca 2007 r. Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu PP/443-39/07/TE Kiedy rozliczyć VAT ze sprzedaży wysyłkowej.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczącego momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży wysyłkowej jest rozliczany w momencie otrzymania zapłaty za towar

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym dnia 25 kwietnia 2007 r. uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2007 r. (złożonym dnia 27 czerwca 2006 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan sprzedaż towarów handlowych m.in. przez internet w portalu Allegro. W ww. piśmie uzupełniającym przedmiotowy wniosek podaje Pan, że podatek od towarów i usług od sprzedaży wysyłkowej jest rozliczany w momencie otrzymania zapłaty za sprzedany towar, jeżeli jest otrzymywana przedpłata, to podatek VAT jest rozliczany w miesiącu otrzymania przedpłaty. Natomiast jeżeli najpierw następuje wysyłka towaru wraz z dokumentem sprzedaży, a zapłata pobrana przez firmę spedycyjną lub Pocztę Polską przekazywana jest na rachunek bankowy firmy w terminach późniejszych, wówczas podatek VAT należny od dokonanej sprzedaży zostaje rozliczany w miesiącu otrzymania zapłaty.

We wniosku nadmienia Pan również, że rozliczenie podatku VAT w momencie otrzymania zapłaty, a przed wydaniem towaru byłoby bardzo uciążliwe pod względem księgowym szczególnie na przełomie dwóch miesięcy, gdyż paragon z kasy fiskalnej zawierającej stawkę podatku VAT należy fiskalizować w momencie sprzedaży i nie można dokonać fiskalizacji z datą wcześniejszą, po wykonaniu dobowych raportów.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty - w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. Fakturę należy w tym przypadku wystawić odbiorcy na zasadach ogólnych - z dniem wysyłki nie później niż 7 dnia, od dnia jej dokonania, lecz obowiązek podatkowy wiąże się nie z faktem jej wystawienia, lecz z momentem otrzymania zapłaty.

Zatem w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przedpłaty, bądź też otrzymania zapłaty, gdzie zapłata jest pobierana przez firmę spedycyjną lub Pocztę Polską i przekazywana na rachunek Pana firmy.

Natomiast fakt prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego, a zatem sprzedaż należy zewidencjonować w kasie z chwilą otrzymania zapłaty.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Interpretacja jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl