PP-443/29/Int-53/05 - Przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną a konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakupu oraz ponownej fiskalizacji nowych urządzeń fiskalnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 sierpnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Nowym Targu PP-443/29/Int-53/05 Przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną a konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakupu oraz ponownej fiskalizacji nowych urządzeń fiskalnych

Pytanie podatnika

Czy przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną spowoduje konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponowną fiskalizację nowych urządzeń fiskalnych oraz czy w przypadku konieczności zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych będą mogli skorzystać z możliwości odliczenia 50% wartości netto ww. urządzeń?

Postanowienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie kas rejestrujących stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Państwo J. prowadzą działalność gospodarczą na imię obojga małżonków, posiadają wspólny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie zawierali umowy spółki cywilnej. Podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się z urzędem skarbowym posługując się osobistym numerem NIP jest Pan J.

Państwo J. w najbliższym czasie zamierzają przekształcić dotychczasową działalność gospodarczą w działalność prowadzoną w formie spółki jawnej. W związku z powyższym zwrócili się z zapytaniem, czy przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną spowoduje konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponowną fiskalizację nowych urządzeń fiskalnych oraz czy w przypadku konieczności zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych będą mogli skorzystać z możliwości odliczenia 50% wartości netto ww. urządzeń.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa jak też postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:

Państwo J. wskazują, że przedsiębiorstwo stanowi firmę rodzinną o statusie osoby fizycznej z podwójnym wpisem małżonków prowadzących wspólnie działalność gospodarczą.

Państwo J. mają zamiar przekształcić dotychczasową działalności w działalność prowadzoną w formie spółki jawnej na bazie majątku prowadzonej przez nich firmy. W tej sytuacji uważają, że nie ma mowy o likwidacji firmy, lecz swego rodzaju przekształceniu, do którego mają zastosowanie przepisy art. 93a § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Podkreślają, że zgodnie z tym przepisem spółka nie mająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkłady w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki. W konsekwencji, zmiany w zakresie VAT ograniczą się do nadania spółce jawnej nowego numeru NIP, bez konieczności likwidacji używanych dotychczas urządzeń fiskalnych i co za tym idzie bez konieczności zakupu, zgłoszenia i fiskalizacji nowych urządzeń fiskalnych.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D. U. Nr 5, poz. 535 ze zmianami) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie art. 111 ust. 4 cytowanej ustawy podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł. Odliczenie 50 % ceny zakupu netto kasy rejestrującej dokonane może być w rozliczeniu za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za miesiące następujące po tym miesiącu.

W dniu 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706), które określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 cyt. ustawy oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 cyt. ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczaniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot. Zwolnienia te zostały określone na okres 1 roku tj. od stycznia do grudnia 2005 r.

Zgodnie z § 7 cytowanego rozporządzenia kwota dokonanego w danym miesiącu odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem -jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 150 % kwoty określonej w pkt 1 - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Dokonanie tak wskazanego odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, przed terminie rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. Równocześnie warunkiem odliczenia jest rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, oraz warunkom stosowania tych kas przez podatników - § 8 cytowanego rozporządzenia.

W przedstawionym przez Państwo J. stanie faktycznym, zmiana warunków prowadzonej działalności gospodarczej: z działalności na imię obojga małżonków, w działalność w formie spółki jawnej, rodzi ten skutek, że w dotychczas używanych kasach rejestrujących musi nastąpić zakończenie pracy w trybie fiskalnym, albowiem pamięć fiskalna jest urządzeniem umożliwiającym trwały jednokrotny zapis numeru NIP bez możliwości jego zmiany. Na podatniku zaprzestającym prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ciążą obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948). Zgodnie z § 5 ust. 8 cytowanego rozporządzenia zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia tj. sporządzenia protokołu czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Odczyt pamięci fiskalnej kasy powinien być dokonany za okres od dnia rozpoczęcia użytkowania kasy do dnia przekształcenia formy prawnej działalności.

Podkreślić należy, że aktualnie podatnikiem prowadzącym ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących jest Pan J. posługujący się nadanym zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników numerem identyfikacji podatkowej. Tylko ten numer identyfikacji podatkowej jest zapisywany w pamięci fiskalnej kasy. Bowiem w myśl § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) cytowanego rozporządzenia kasy rejestrujące, muszą między innymi zapisywać w pamięci fiskalnej numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Natomiast na spółce jawnej jako podatniku będzie ciążył obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706).

Spółka jawna będzie mogła korzystać z odliczeń z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych jeżeli spełni wymagane przytoczonymi w uzasadnieniu niniejszego postanowienie przepisami warunki.

Zasady wynikające z cytowanych przepisów obowiązują zarówno co do kas rejestrujących jak i do drukarek.

Na marginesie należy zauważyć, że powołane w Państwa piśmie postanowienia, którymi udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części zostały zmienione decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 01 lipca 2005 r. PP-3/i/4407/95/05.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:

1) dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

2) nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/ następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl