Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
PP/443-27-2/06
Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia usług w ramach kontraktu menedżerskiego.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lutego 2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług obrotu osiąganego z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego oraz czy przychody uzyskiwane z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług łącznie z innymi przychodami uzyskiwanymi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego za pośrednictwem poczty wniosek z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Podatnik zawarł z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą kontrakty menedżerskie. Są to kontrakty o zarządzanie oddziałami firmy w różnych regionach kraju, a wynagrodzenie menedżera uzależnione jest od wysokości sprzedaży w danym regionie. W kontrakcie menedżerskim (kserokopię kontraktu Podatnik dołączył do uzupełnienia wniosku) zostały określone warunki wykonywania czynności, wynagrodzenie oraz odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich. W ust. 5 pkt 5.5 - kontraktu menedżerskiego określono, że "odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez menedżera ponosi firma XXX. Pytanie Podatnika: Czy osoba wykonująca działalność na podstawie kontraktu menedżerskiego jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jeśli osoba uzyskująca przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego uzyskałaby jakiekolwiek inne przychody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają jej wszystkie przychody, czy tylko jej przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego? Stanowisko Podatnika: Zdaniem Podatnika osoba wykonująca działalność na podstawie przedłożonego kontraktu menedżerskiego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie kontraktu menedżerskiego spełniające warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nawet jeśli jest wykonywane przez osobę, która wykonując inne czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska Podatnika w jego indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Definicja samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej znalazła się w art. 15 ust. 2 ustawy. Jest to wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z regulacji zawartej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Poprzez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy.

Powyższe oznacza, że w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady, można opodatkować daną czynność jedynie wówczas, gdy jest ona wymieniona jako czynność podlegająca opodatkowaniu - art. 5 ustawy (aspekt przedmiotowy) oraz została wykonana przez podatnika - art. 15 ustawy (aspekt podmiotowy). Pojęcie podatnika uzależnione zostało od prowadzenia przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, samodzielnie działalności gospodarczej

W każdym przypadku należy zatem badać, czy dana czynność, objęta zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wykonana została w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy.

W świetle zaś art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Dla uznania, iż działalność wykonywana osobiście nie jest samodzielną działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług konieczne jest, aby pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym czynności istniały więzy prawne tworzące stosunek prawny. Ponadto z przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 wynika, iż prawne więzy tworzące stosunek prawny dotyczyć muszą:

-

warunków wykonywanych czynności,

-

wynagrodzenia,

-

odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

A zatem przepis ten w swojej treści konstruuje warunki, których wystąpienie pozwala na przyjęcie, że osoba świadcząca usługi np na podstawie kontraktu menedżerskiego, nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej. Jeśli więc podpisana przez osobę fizyczną umowa spełnia powyższe warunki, czyli określa warunki wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenie oraz wypełnia warunek odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich, to umowa ta nie podlega ustawie o VAT.

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik do uzupełnienia wniosku dołączył kserokopie zawartego kontraktu menedżerskiego. W kontrakcie tym zostały określone warunki wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia oraz odpowiedzialność zleceniodawcy wobec osób trzecich.

Na podstawie przedłożonego dokumentu organ podatkowy stwierdził, że nie jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT osoba która w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego tworzy ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami i nie odpowiadając wobec osób trzecich. Jeżeli osoba uzyskująca przychody z tytułu przedstawionego kontraktu menedżerskiego uzyskałaby jakiekolwiek inne przychody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegałyby tylko przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem przychodów uzyskiwanych z tytułu zawarcia kontraktu menedżerskiego spełniającego warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe prezentowane przez Podatnika stanowisko należy uznać za prawidłowe.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl