Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 września 2006 r.
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
PP/443-26/BP/06
Świadczenie wyłącznie usług zwolnionych od opodatkowania, a obowiązek zarejestrowania się dla celów rozliczania podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 20 czerwca 2006 r. (data doręczenia dnia 21 czerwca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zarejestrowania się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z uwagi na osiągnięcie w 2006 r. przychodów w wysokości przekraczającej 39. 200 zł ze świadczenia usług zwolnionych od opodatkowania, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że

stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a wskazanej na wstępie ustawy stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Pismem z dnia z dnia 20 czerwca 2006 r. (data doręczenia dnia 21 czerwca 2006 r.) podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w związku z osiągnięciem w 2006 r. przychodów w wysokości przekraczającej kwotę 39.200 zł, z czego całość przypada na działalność zwolnioną z opodatkowania, zobowiązany jest z dniem przekroczenia powyższej kwoty do zarejestrowania się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług na druku VAT-R i wystawiania faktur.

Podatnik jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych jako agent ubezpieczeniowy (usługa zwolniona na podstawie zał. Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług). Ewidencję podatnik prowadzi przy zastosowaniu książki przychodów i rozchodów. Nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, że jego przychody co roku nie przekraczały równowartości 10.000 euro. Podatnik wystawia rachunki.

W ocenie podatnika nie podlega on rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, gdyż wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 10.000 euro (39.200 zł). Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do wartości sprzedaży, którą bierze się do wyliczenia kwoty zwalniającej z opodatkowania, nie wlicza się odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku. W związku z powyższym - według podatnika - nadal dokumentem stwierdzającym jego dochód jest zwykły rachunek.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 96 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 435 ze zm.) podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl tej normy podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego". Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

1.

przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży,

2.

przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego zwolnienia,

3.

przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia,

4.

przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy.

Z powyższego wynika, że podatnik świadczący wyłącznie usługi zwolnione od opodatkowania nie ma obowiązku zarejestrowania się dla celów rozliczania podatku od towarów i usług. Ustawodawca przewidział natomiast możliwość jego rejestracji, którą to okoliczność naczelnik urzędu skarbowego potwierdza rejestrując podatnika spełniającego wskazane kryteria jako "podatnika VAT zwolnionego".

Zauważyć ponadto należy, że w podatku od towarów i usług istnieją dwie postaci zwolnień, tj. zwolnienie podmiotowe (z uwagi na wysokość obrotów uzyskanych przez podatnika) oraz zwolnienie przedmiotowe (z uwagi na przedmiot dostawy lub rodzaj usługi). Pierwsze ze wskazanych zwolnień opisane jest w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą normą zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro (...). Do wartości sprzedaży (...) nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Drugie ze wskazanych zwolnień, uregulowane jest treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy. Przepis ten stanowi, że zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 3 powyższego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, sklasyfikowane w Sekcji J ex (65-67), z wyłączeniami. Wyłączeniu ze zwolnień, o których mowa powyżej, podlegają usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Zwolnione od podatku są natomiast usługi o symbolu PKWiU 67.20.10-00.90 - usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe. Celem ustalenia właściwego grupowania dla świadczonych usług podatnik winien zwrócić się o wydanie stosowanej opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Oznacza to, że jeżeli Pan wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (czynności wymienione w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy), to w zakresie tym korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Nie ma on, w związku z tym, obowiązku liczenia limitu kwoty, której przekroczenie obliguje do stania się czynnym podatnikiem podatku VAT. Ma on status podatnika zwolnionego z VAT, a status ten będzie mu przysługiwał tak długo, jak długo wykonywać będzie wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT, bez względu na wysokość uzyskanego obrotu.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni posiadający numer identyfikacji podatkowej wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Oznacza to, że skoro występujący z zapytaniem podatnik nie ma statusu podatnika VAT czynnego, to nie ciąży na nim obowiązek dokumentowania świadczenia usług przy użyciu faktury VAT.

W świetle powyższego stwierdzić należało, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

W podsumowaniu tut. organ uprzejmie informuje, że powyższa interpretacja udzielana jest jedynie w opisanym przez podatnika stanie faktycznym, w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zgodnie z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl