PP -443/26/04 - Użyczenie rzeczy własnym jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta i innym podmiotom a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 lipca 2004 r. Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim PP -443/26/04 Użyczenie rzeczy własnym jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta i innym podmiotom a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Pytanie podatnika

Czy użyczenie rzeczy własnym jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta oraz innym podmiotom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Według jakiej stawki, jak obliczyć wartość użyczenia w celu ustalenia ewentualnego podatku?

Na wstępie należy wyjaśnić, że ani przepis art. 6 pkt 2 (dotyczący wyłączenia z opodatkowania czynności nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy) ani art. 15 ust. 6 ustawy (dotyczący wyłączenia z grupy podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane) nie znajdują zastosowania w opisanym stanie faktycznym.

Usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 zał. Nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z 2004 r. ze zmianą Dz. U. Nr 145, poz. 1541 z 2004 r.).

W poprzednim stanie prawnym wydanie towaru na podstawie umowy użyczenia nie było opodatkowane podatkiem VAT, jako wymienione w art. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 30 kwietnia 2004 r.

Oceniając tę czynność w obecnym stanie prawnym, oddanie towaru do użyczenia może być jednak zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą, zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, jeżeli nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tego towaru w całości lub w części (art. 8 ust. 2 ustawy).

Jak wynika z art. 29 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, w takim przypadku podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl