PP/443-25-1-GK/06 - Obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z przeprowadzonym szkoleniem

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 29 czerwca 2006 r. Opolski Urząd Skarbowy w Opolu PP/443-25-1-GK/06 Obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z przeprowadzonym szkoleniem

Pytanie podatnika

Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z przeprowadzonym szkoleniem?

Postanowienie

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 marca 2006 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 29 marca 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka wystąpiła o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach), projektu szkoleniowo - doradczego. Dofinansowanie projektu stanowi dotację bezzwrotną. Projekt jest dofinansowany w 100% ze środków unijnych. Projekt ma charakter szkoleniowo - doradczy. W ramach projektu organizowane są szkolenia językowe dla personelu medycznego, ponadto w formie szkoleń organizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej. Organizowane szkolenia są bezpłatne dla osób biorących w nich udział.

Spółka zadała pytanie, czy jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z przeprowadzeniem ww. szkolenia.

W opinii Podatnika w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie nabywa prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z organizacją szkolenia, w związku z faktem, iż wykonywana usługa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie. Z powyższego wynika, iż uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, co do zasady przysługuje jedynie w przypadku, gdy podatek naliczony związany jest z wykonaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 7 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono "Usługi w zakresie edukacji" PKWiU 80, do których zalicza się m.in. usługi szkoleniowe. Zatem poniesione wydatki będą związane z nieodpłatnym świadczeniem usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co powoduje, iż jak słusznie twierdzi Spółka, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z organizacją szkolenia.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl