Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 lipca 2004 r.
Dotacja przedmiotowa od gminy na remonty budynków.
Urząd Skarbowy w Trzebnicy
PP 443/24/04

Pytanie podatnika

Czy otrzymanie dotacji przedmiotowej od Gminy na remonty budynków mieszkalnych jest opodatkowane w świetle nowej ustawy o VAT tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy udziela niniejszym pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku VAT w związku ze złożonym zapytaniem z dnia 27.05.2004 r.

Z pisma wynika, że Zakład wykonując jedno z zadań własnych Gminy jakim jest gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, dokonuje niezbędnych remontów w celu utrzymania nie pogorszonego stanu technicznego budynków, otrzymuje dotację przedmiotową na remonty z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy. Zakład ma wątpliwości czy otrzymana dotacja stanowi obrót w rozumieniu przepisów art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy informuje:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w art. 29 ust. 1 stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

W sytuacji, gdy podatnik - w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług - otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia tej konkretnej usługi.

Jeżeli taki związek nie występuje, dofinansowanie ogólne "na pokrycie nie zdefiniowanych wprost kosztów działalności" nie podlega opodatkowaniu.

Istotne zatem dla określenia, czy dane dotacje są opodatkowane, czy nie, będą szczegółowe warunki ich przyznania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

W świetle powyższego dotacje mające na celu dofinansowanie działalności, nie uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl