PP.443/21/04 - Opodatkowanie podatkiem VAT usług związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych oraz usług eksponowania przez podatnika znaków firmowych sponsora imprez

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 sierpnia 2004 r. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie PP.443/21/04 Opodatkowanie podatkiem VAT usług związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych oraz usług eksponowania przez podatnika znaków firmowych sponsora imprez

Pytanie podatnika

1.Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych?

2. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na zamieszczaniu przez podatnika znaków firmowych sponsora (logo firmy) na plakatach, banerach reklamowych w ramach organizowanych imprez częściowo dofinansowanych przez tego sponsora?

Odpowiedź

Począwszy od dnia 1 maja 2004 r. zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 156 załącznika wyszczególnione zostały wg symbolu PKWiU ex 92.3 usługi rozrywkowe pozostałe - wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy:

1) w zakresie twórczości wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2),

2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10),

3) świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU92.33i 9234.11).

W związku z tym, mimo iż usługi świadczone przez Miejski Impresariat Kultury w zakresie organizacji imprez polegających na wynajmie sceny i zadaszenia wraz z obsługą techniczną związaną z montażem i demontażem sceny, zadaszeń, jak również bez obsługi technicznej, zostały zaklasyfikowane przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urząd Statystyczny w Łodzi pod symbolem PKWiU 92.32.10-00.00 jako usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, to nie dotyczą wymienionych w poz. 156 załącznika usług ex 92.3 - wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy, a tym samym nie mogą korzystać z obniżonej do wysokości 7% stawki podatku VAT. Podlegają one opodatkowaniu według stawki podstawowej 22% - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie nadmienia się, iż do dnia 30 kwietnia 2004 r. usługi sklasyfikowane wg PKWiU ex 92 jako usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem, z wyłączeniem:

1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2) działalności agencji informacyjnych,

3) usług wydawania książek i prasy. korzystały ze zwolnienia od podatku na mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) - poz. 23 załącznika Nr 2 do ustawy o VAT.

Odnośnie drugiego zapytania informuję, iż usługi polegające na zamieszczaniu znaków firmowych sponsora (logo firmy) na plakatach, banerach reklamowych w ramach organizowanych imprez częściowo dofinansowanych przez tego sponsora, czy też informowanie uczestników organizowanej imprezy o sponsorze, mimo że usługi te nie zostały zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny jako usługi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, są usługami podlegającymi opodatkowaniu stawką podstawową 22%.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7. Oznacza to, iż każda czynność podejmowana przez podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu - albo jako dostawa towarów, albo jako świadczenie usług.

Ustawa obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2004 r. zawierała wyczerpujące wyliczenie co jest usługą i tylko te czynności podlegały opodatkowaniu.

Skutkiem wprowadzenia nowej definicji usług jest znaczne rozszerzenie katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nowa ustawa nie wiąże usług z klasyfikacjami statystycznymi. Klasyfikacje te służą jedynie do identyfikacji wykonanych usług dla celów stosowania obniżonych stawek podatku VAT, zwolnień od podatku VAT lub stawek preferencyjnych. Brak danego świadczenia w PKWiU jako usługi nie jest powodem braku jego opodatkowania.

W myśl art. 41 ust. 13 ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, nie wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Warunkiem uznania danej usługi za czynność podlegającą opodatkowaniu jest świadczenie jej odpłatnie w zamian za otrzymane korzyści, a w przypadku świadczenia jej nieodpłatnie musi istnieć konsument danej usługi.

Reasumując, w przypadku usług, o których mowa w ww. piśmie, mamy do czynienia z usługami świadczonymi odpłatnie, gdyż organizowane imprezy są częściowo dofinansowywane przez sponsora, w zamian za otrzymane korzyści z tego tytułu, tj. reklamowanie tego sponsora - a zatem podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl