PP/443-20/Int-25/06 - Status podatnika nadleśnictwa sprawującego na podstawie porozumień zawartych ze starostami nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 maja 2006 r. Urząd Skarbowy w Nowym Targu PP/443-20/Int-25/06 Status podatnika nadleśnictwa sprawującego na podstawie porozumień zawartych ze starostami nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13 marca 2006 r. (data wpływu: 17 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2006 r. wpłynął wniosek, w którym zwrócili się Państwo z dwoma pytaniami. Na pytanie o rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę rozliczenia przedmiotowej usługi została udzielona interpretacja w odrębnym postanowieniu PP/443-31/Int-42/06. Niniejsze postanowienie stanowi odpowiedź na pierwsze pytanie: czy Nadleśnictwo X sprawujące na podstawie porozumień zawartych ze starostami: Y i Z nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonuje pozostałe usługi leśne wg grupowania 02.02.10-00?.

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:

Nadleśnictwo X na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.), prowadzi w imieniu starosty Y i Z nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Powierzenie obowiązków w sprawie nadzoru następuje na podstawie porozumienia cywilno-prawnego. Starostowie zapewniają środki na wykonywanie powierzonego nadzoru. Nadleśnictwo realizując powierzony nadzór działa w imieniu starostów, wykonując zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji. Starosta, jako organ władzy publicznej zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do tych czynności nie jest uznawany za podatnika podatku VAT. Urząd Statystyczny Ośrodek Interpretacyjny Standardów Klasyfikacyjnych wskazał, że pełnienie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez nadleśnictwa mieści się w grupowaniu PKWiU 02.02.10-00.

Ustosunkowując się do powyższego Nadleśnictwo X uznaje w tej sprawie klasyfikację wydaną przez Urząd Statystyczny Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi za podstawową i uważa się za podatnika VAT również w zakresie wykonywania powierzonego nadzoru. Nadleśnictwo nadmienia również, iż nadleśnictwa nie mogą sprawować tego nadzoru inaczej niż tylko w drodze przekazania uprawnień i zadań ze starosty na nadleśniczego.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta - w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 5 ust. 3 powołanej ustawy w przypadku lasów, które znajdują się na terenie powiatu, starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych.

Analiza porozumienia Nr 6 "Porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Y, a Nadleśniczym Nadleśnictwa X w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych, spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa", ogłoszonego w Małopolskim Dz. Urz. Nr 530, poz. 3733 i aktualnego w okresie 1 lipca 2005 r. - 31 grudnia 2005 r., pozwoliła na zapoznanie się z wykazem spraw objętych jego treścią.

Z powyższego wynika, że Starosta Powiatu Y powierzył Nadleśniczemu X obowiązek prowadzenia w jego imieniu spraw, o których mowa w następujących artykułach powołanej ustawy o lasach: art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 14a ust. 3, art. 22 ust. 5, art. 24, art. 79 ust 3.

Tym samym Nadleśniczy Lasów Państwowych, który prowadzi sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w oparciu o porozumienie zawarte na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej ustawy o lasach, działa w imieniu starosty, a usługi w tym zakresie świadczone są w imieniu organu władzy publicznej.

Wprawdzie czynności wykonywane przez nadleśniczego w ramach nadzoru nad gospodarką leśną stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, jednak tut. organ podatkowy, mając powyższe na uwadze, stoi na stanowisku, że w zakresie czynności nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wykonywanych przez Nadleśniczego w imieniu starosty, Nadleśniczy nie ma statusu podatnika podatku od towarów, a zatem wskazane wyżej czynności nie podlegają opodatkowaniu.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, w dacie jego złożenia, nie toczyło się postępowanie podatkowe, jak również kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie § 5.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl