PP/443-20/05 - Możliwość odliczenia przez Gminę podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim, w związku z realizacją inwestycji polegającej na remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej itp.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2006 r. Urząd Skarbowy w Namysłowie PP/443-20/05 Możliwość odliczenia przez Gminę podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim, w związku z realizacją inwestycji polegającej na remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej itp.

Pytanie podatnika

Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Jednostka ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim, realizując inwestycję polegającą na remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie toalet i szamba oraz zakupie wyposażenia i utworzenia wiejskiego ośrodka kultury?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 08.12.2005 r. (data wpływu - 12.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyjaśnienia czy Podatnik ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim w związku z realizacją przez niego inwestycji polegającej na remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie toalet i szamba oraz zakupie wyposażenia i utworzeniu wiejskiego ośrodka kultury, jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 12.12.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 ww. ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z pisma Jednostki wynika, że ma ona zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Jest to zadanie polegające na remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie toalet i szamba oraz zakupie wyposażenia i utworzeniu wiejskiego ośrodka kultury. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i będzie on podatnikiem podatku od towarów i usług. Świetlica wiejska jest własnością Jednostki, po zakończeniu zadania utworzony zostanie w niej wiejski ośrodek kultury, który pozostanie własnością Jednostki. Wiejski ośrodek kultury ma być obiektem kulturalnym służącym całej społeczności Gminy, nie przynoszącym dochodów Jednostce. Dofinansowanie zadania, zgodnie z zapisami programowymi, ma być udzielone w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Zadanie dotyczące utworzenia wiejskiego ośrodka kultury będzie realizowane w ramach zadań własnych Jednostki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Z pisma Jednostki wynika również, iż korzysta ona ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i nie będzie mogła zaliczyć podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik stoi na stanowisku, że nie ma żadnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim.

Z dokumentów znajdujących się w tut. Urzędzie wynika, iż Jednostka jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Na mocy art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepis ten stanowi jednak, iż tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego i unormowań prawnych mających do niego zastosowanie stwierdzić należy, iż wobec tego, że Jednostka - jak podkreśla ona w złożonym wniosku - nie będzie prowadzić działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, realizacji której służyłyby poniesione przez nią wydatki na inwestycję polegającą na remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie toalet i szamba oraz zakupie wyposażenia i utworzeniu wiejskiego ośrodka kultury, o której dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ma zamiar się ubiegać, to nie ma ona możliwości odzyskania - w systemie podatku od towarów i usług - podatku naliczonego uprzednio uiszczonego przez nią przy nabyciu towarów i usług służących realizacji tej inwestycji.

Jednostka, stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwalnia się od tego podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina, korzystając ze zwolnienia swoich dochodów od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie ma więc prawnych możliwości zaliczenia nie odliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów dla celów rozliczenia tego podatku, czyli nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poza systemem tego podatku poprzez zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 § 1 w związku z art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, przysługuje zażalenie.

Zażalenie, zgodnie z art. 223 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa, wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacja podatkowa, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Wysokość stawek tej opłaty określona została w załączniku do ww. ustawy i wynosi 5,00 zł od podania oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl