PP/443-157/05 - Stawka VAT na usługi ratownictwa medycznego, masaże, obsługę solariów i gabinetów kosmetycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 października 2005 r. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu PP/443-157/05 Stawka VAT na usługi ratownictwa medycznego, masaże, obsługę solariów i gabinetów kosmetycznych

Pytanie podatnika

Jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione uslugi:

1. ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych?

2. masaże lecznicze przez fizjoterapeutów?

3. odnowy biologicznej, obsługi solariów i gabinetów kosmetycznych?

Postanowienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 07.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w części dot. punktu 2 i 3 i nieprawidłowe dot. punktu 1.

Uzasadnienie

W dniu 7 września 2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

We wniosku zawarto pytanie: jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione usługi:

1. ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych,

2. masaże lecznicze świadczone przez fizjoterapeutów,

3. odnowy biologicznej, obsługi solariów i gabinetów kosmetycznych.

Z treści pisma wynika, że jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi Pan działalność na terenie hoteli i ośrodków wczasowych z zakresu ww. usług.

Z opinii Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 2005 r. Nr OK-5672/PKD-3794/2005 wynika, że usługi z zakresu:

- ratownictwa medycznego wykonywanego przez ratowników WOPR i ratowników medycznych zostały zakwalifikowane do grupy PKD 85.12.Z jako "praktyka lekarska",

- masaże lecznicze świadczone przez fizjoterapeutów zostały zakwalifikowane do grupy PKD 5.14.A jako "działalność fizjoterapeutyczna",

- obsługa solariów i gabinetów kosmetycznych oraz usługi z zakresu odnowy biologicznej zostały zakwalifikowane do grupy PKD 93.04 jako "działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zdaniem Pana usługi z grupy:

1. PKD 85.12.Z " praktyka lekarska " powinny być opodatkowane stawka 7%,

2. PKD 85.14.A " działalność fizjoterapeutyczna" powinny być zwolnione z podatku VAT,

3. PKD 93.04.Z " działalność związana z poprawą kondycji fizycznej" powinny być opodatkowanestawka 22%.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku VAT wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod pozycją Nr 9 określono zwolnienie z podatku VAT usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85, z wyłączeniem usług weterynarii (PKWiU 85.2).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że usługi wymienione w punkcie pierwszym - ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych zakwalifikowane do grupy PKD 85.12.Z jako "praktyka lekarska" i w punkcie drugim - masaże lecznicze świadczone przez fizjoterapeutów zakwalifikowane do grupy PKD 85.14.A jako "działalność fizjoterapeutyczna" są zwolnione z podatku od towaru i usług na podstawie ww. art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast usługi: obsługa solariów i gabinetów kosmetycznych oraz usługi z zakresu odnowy biologicznej zakwalifikowane do grupy PKD 93.04 jako "działalność związana z poprawą kondycji fizycznej" winny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22% - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Na dzień wydania mniejszej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,

- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl