PP/443/15/05 - Prawo do obniżania podatku należnego przy nabyciu usług gastronomicznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 marca 2005 r. Urząd Skarbowy w Pile PP/443/15/05 Prawo do obniżania podatku należnego przy nabyciu usług gastronomicznych

Pytanie podatnika

Czy zakup śniadań dla gości hotelowych, które następnie wliczane są do ceny usługi hotelowej (opodatkowanej tą samą 7% stawką VAT) uprawnia Spółkę do obniżenia podatku należnego, o VAT wynikający z faktur zakupu usługi?

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe świadczy usługi hotelowe. Ponieważ Przedsiębiorstwo nie posiada swojej bazy gastronomicznej zakupuje śniadania dla gości hotelowych.

Zdaniem podatnika Przedsiębiorstwo ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu usług gastronomicznych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r., zm. Dz. U. Nr 14, poz. 113 z 2005 r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie.

b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez świadczących usługi przewozu osób.

Powołany wyżej przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT nie precyzuje konkretnego grupowania PKWiU, jedynie odnosi się ogólnie do usług turystyki. Wskazać należy, że sama ustawa o podatku od towarów i usług również nie definiuje pojęcia usług turystyki.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zawartej w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 2268) przez usługi turystyki należy rozumieć usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Z powyższego wynika, że usługi hotelarskie zostały zaliczone do usług turystyki.

Zatem, w ocenie tut. organu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie usług gastronomicznych, związanych ze świadczeniem usług hotelarskich. Jednocześnie zaznacza się, że organy podatkowe nie są uprawnione do klasyfikowania usług do właściwego grupowania PKWiU. Klasyfikacji świadczonej usługi dokonuje podatnik, a w przypadku wątpliwości może zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Natomiast, jak wynika z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi turystyki nie stanowią odrębnego działu PKWiU, zaś np. usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania mieszczą się w dziale 55 "Usługi hoteli i restauracji".

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl