Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lipca 2004 r.
Opodatkowanie dotacji i odliczenie kosztów zapłaconych dotacją.
Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
PP-443/141/04

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania dotacji i odliczenia kosztów zapłaconych dotacją.

Odpowiadając na pismo z 21.06.2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuję:

1/. Miejski Ośrodek Sztuki otrzymuje dotacje, które nie mają wpływu na ilość i wartość świadczonych przez niego usług, natomiast pokrywają koszty związane z utrzymaniem funkcjonowania danego obiektu (instytucji) kultury czy sztuki.

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi m.in., że podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Uwzględniając powyższe, dotacja otrzymana na utrzymanie funkcjonowania danego obiektu (instytucji) kultury czy sztuki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2/. Art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług określa m.in., że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich pokrycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Miejski Ośrodek Sztuki otrzymuje dotacje, które są przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. energii, czynszu, opłat za c.o., które nie mogą być w tym przypadku zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę ww. stan faktyczny i prawny, nie można dokonać odliczenia podatku z faktur, które zostały zapłacone z otrzymanej dotacji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl