PP.443/13/04 - Udostępnianie przez szkołę sali gimnastycznej osobom fizycznym w celach rekreacyjno-sportowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lipca 2004 r. Urząd Skarbowy w Lubinie PP.443/13/04 Udostępnianie przez szkołę sali gimnastycznej osobom fizycznym w celach rekreacyjno-sportowych

Pytanie podatnika

Szkoła udostępnia salę gimnastyczną osobom fizycznym w celach rekreacyjno-sportowych. Czy ma obowiązek odprowadzania podatku od towarów i usług od tej czynności?

Zagadnienie wynajmowania, czy też wydzierżawiania sali gimnastycznej na cele sportowe należy rozpatrzyć pod kątem zaklasyfikowania tej usługi w zależności od tego, komu wynajmowane jest pomieszczenie oraz w jaki sposób użytkowany będzie wynajęty obiekt. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 pod poz. 23, tzn. usług związanych z kulturą, rekreacją i sportem. Jeżeli sala wynajmowana jest za odpłatnością zakładom pracy, szkołom oraz osobom fizycznym na cele sportowe, które to usługi jednocześnie sklasyfikowane zostały w grupowaniu PKWiU w podkategorii 92.62.13 jako usługi związane z imprezami sportowymi pozostałymi, gdzie indziej nie sklasyfikowane, wówczas będą to usługi zwolnione od podatku od towarów i usług.

Natomiast w przypadku, kiedy obiekt sportowy udostępniany jest osobom fizycznym lub podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą, które z kolei organizują, np. imprezy kulturalne, rozrywkowe czy też sportowo - komercyjne, podczas których świadczone są usługi, np. reklamy, należy czynność tę potraktować jako usługę w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na rachunek własny - PKWiU 70.20.12, podlegającą opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. zgodnie z art. 18 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, czyli stawką VAT 22%. Usługi te nie są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług, ponieważ nie zostały wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Reasumując, w przypadku wynajmowania obiektu sportowego przez szkołę, należy indywidualnie rozpatrzyć każdy przypadek, odpowiednio zakwalifikować daną usługę i w zależności od tego przyporządkować odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług lub zwolnić z opodatkowania.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl