PP/443-118/RH-45636 - Korekta deklaracji po otrzymaniu przez podatnika dowodów dostawy wewnątrzwspólnotowej w terminie późniejszym niż przed złożeniem deklaracji

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 lipca 2005 r. Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej PP/443-118/RH-45636 Korekta deklaracji po otrzymaniu przez podatnika dowodów dostawy wewnątrzwspólnotowej w terminie późniejszym niż przed złożeniem deklaracji

Pytanie podatnika

Czy otrzymanie przez podatnika dowodów dostawy wewnątrzwspólnotowej, w terminie późniejszym niż przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres, upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej?

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych. W chwili sporządzania informacji podsumowujących wszystkie dostawy, które nie spełniają wymogów ustawy dotyczących zaliczenia ich do dostaw wewnątrzunijnych (brak dokumentów w rozumieniu art. 42 ust. 3 i 11 ustawy VAT), nie są w niej ujmowane. W praktyce oznacza to, że w informacji za I kwartał 2005 r. nie zostały ujęte dostawy, które nie zostały ujęte w deklaracjach VAT-7 lub ich korektach za 3 pierwsze miesiące roku 2005.

Pytanie Spółki dotyczy wskazania, czy opisany sposób postępowania jest prawidłowy.

Zdaniem Spółki tak sporządzane informacje podsumowujące są prawidłowe.

W odpowiedzi informuje się, że w myśl art. 100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w informacji podsumowującej wykazywane są m.in. wartości dostaw wewnątrzwspólnotowych, o których mowa w art. 13 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Uznanie danej dostawy jako wewnątrzwspólnotowej nie jest zatem uzależnione od posiadania dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy VAT przepis ten bowiem określa warunki umożliwiające zastosowanie stawki 0% w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych, nie wprowadza natomiast definicji samej dostawy. Brak dokumentów, o których mowa w art. 42 ustawy VAT nie decyduje o możliwości nieuwzględnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej w informacji podsumowującej. Obrót wynikający z takich dostaw należy wykazać w deklaracji VAT-7 i w informacji podsumowującej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Otrzymanie dowodów dostawy wewnątrz-wspólnotowej przez podatnika w terminie późniejszym niż przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1, w której wykazał dostawę towarów (art. 42 ust. 13 ustawy VAT).

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl