PP/443-118-BS/04 - Opodatkowanie podatkiem VAT usług budowlanych na nieruchomościach w Niemczech

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 września 2004 r. Opolski Urząd Skarbowy w Opolu PP/443-118-BS/04 Opodatkowanie podatkiem VAT usług budowlanych na nieruchomościach w Niemczech

Pytanie podatnika Opodatkowanie usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926).

Pismem z dnia 23 lipca 2004 r. (złożonym w tut. Urzędzie w dniu 23 lipca 2004 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka świadczy usługi budowlane polegające na budowie i serwisowaniu szalunków. Ma nadany numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, za wykonane usługi wystawia faktury VAT na rzecz kontrahenta z Niemiec, który również posiada status podatnika od wartości dodanej i ma nadany numer identyfikacyjny do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zdaniem Spółki świadczone ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a podatek VAT naliczony przysługuje do odliczenia w całości, ponieważ gdyby te usługi były wykonywane na terenie kraju podlegałyby podatkowi VAT.

Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego w sprawie, wyjaśnia co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 do 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego wynika, iż usługi wykonywane poza terytorium kraju nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi-miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku ww. miejsc, za miejsce świadczenia usług uznaje się miejsce stałego zamieszkania.

Od tej ogólnej zasady regulującej miejsce świadczenia usług jest w cyt. ustawie szereg odstępstw, w zależności od rodzaju wykonywanej usługi.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1) w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Zgodnie z powyższym usługi budowlane wykonywane przez podatnika na nieruchomościach położonych w Niemczech zostają uznane za usługi świadczone poza granicami kraju, a miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości. Oznacza to, iż usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, będą podlegać opodatkowaniu tam, gdzie znajduje się nieruchomość, której dotyczą ww. usługi budowlane.

Z uwagi na fakt, iż miejsce świadczenia (opodatkowania podatkiem od wartości dodanej) przypada na terytorium innego państwa członkowskiego, Spółka winna zastosować przepisy w zakresie rejestracji oraz rozliczenia podatku od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim, na terytorium którego usługa podlega opodatkowaniu.

Zatem polski podatnik wykonując usługi budowlane na nieruchomościach położonych w Niemczech, musi zapoznać się z przepisami podatkowymi, które regulują kwestię opodatkowania ww. usług w kraju usługobiorcy. Informację taką można uzyskać w Niemczech, w urzędzie właściwym do rejestracji polskich podatników:

FINANZAMT Oranienburg

Henrich-Grűber-Platz 3

16515 ORANIENBURG

tel.03301-857-003301-857-334

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W związku z tym, że ww. usługi budowlane podlegają, w świetle polskiej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Reasumując powyższe, usługi świadczone przez Spółkę nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka powinna zastosować przepisy podatkowe obowiązujące w kraju, gdzie wykonywane są ww. usługi oraz ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy, dotyczących usług świadczonych przez podatnika poza terytorium kraju.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Spółkę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Spółkę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl