Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 września 2004 r.
Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście
PP/443/113/04/TK
Czy kary umowne wliczane są do obrotu w rozumieniu ustawy o VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 23 sierpnia 2004 r. (data wpływu 24 sierpnia 2004 r.) wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwanej w treści ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Zdaniem tut. Organu, w obowiązującym od 1 maja 2004 r. stanie prawnym, przewidziane w zawartych umowach kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy, nie stanowią obrotu w powyższym ujęciu i nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie z dnia 23 sierpnia 2004 r. jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl