PP/443-112-2-GK/05 - Roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 października 2005 r. Opolski Urząd Skarbowy w Opolu PP/443-112-2-GK/05 Roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu

Pytanie podatnika

Stawka podatku od towarów i usług dla usług budowy zatoki parkingowej funkcjonalnie związanej z drogą osiedlową wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym.

Postanowienie

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie nr KE/4433/2005 w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla budowy zatoki parkingowej funkcjonalnie związanej z drogą osiedlową wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym, jest prawidłowe.

Postanowienie

Pismem nr KE/443/2005, bez daty (złożonym w tut. Urzędzie 1 sierpnia 2005 r.), uzupełnionym w dniu 22 sierpnia 2005 r. Spółdzielnia zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia zamawia usługi polegające na budowie zatoki parkingowej funkcjonalnie związanej z drogą osiedlową wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym.

Spółdzielnia zadała pytanie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane przedmiotowe roboty?

W opinii Podatnika czynność ta podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą").

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robot konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Infrastruktura towarzysząca została zdefiniowana w ust. 3 wyżej wymienionego art. 146 jako:

- sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

- urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

- urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego (o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy).

Z treści przytoczonych przepisów (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 3 pkt 2 ustawy) wynika, iż roboty budowlano - montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu podlegają do dnia 31.12.2007 r. opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7 %. Dla zastosowania wyżej wymienionego przepisu niezbędne jest jednak rozpoznanie, czy roboty są wykonywane w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego. Obowiązek rozpoznania spoczywa na inwestorze, który dokonać tego może na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, by móc stwierdzić, czy istnieje związek realizowanej inwestycji z budownictwem mieszkaniowym. Definicja dróg określona została w ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.); zgodnie z przepisami tej ustawy drogą publiczną jest droga zaliczana do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,

- drogi wojewódzkie,

- drogi powiatowe,

- drogi gminne.

Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych powyżej należą do tej samej kategorii, co drogi. Jak wynika z zapisu art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o drogach publicznych, drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi. Zatem drogi na osiedlach mieszkaniowych wraz z zatokami parkingowymi - jako, że nie są zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych - są na postawie wyżej wymienionego przepisu drogami wewnętrznymi, ponieważ nie stanowią one elementu szeroko rozumianego układu komunikacyjnego. Inwestycje w zakresie budowy zatoki parkingowej związanej z drogą osiedlową, realizowane przez Spółdzielnie są ściśle związane z układem komunikacyjnym na obszarze osiedla. Roboty takie są więc bezpośrednio związane z budownictwem mieszkaniowym, bowiem zatoka ta związana jest z drogą stanowiącą ciąg komunikacyjny osiedla mieszkaniowego, której celem jest zapewnienie dojazdu do konkretnych posesji. Drogi wewnętrzne, wraz z zatokami parkingowymi, a w szczególności drogi wewnątrzosiedlowe, można zaliczyć do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, bowiem stanowią integralną część związanego z nim zadania inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny roboty budowlane polegające na budowie zatoki parkingowej związanej z drogą osiedlową - jako stanowiące element infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu -będą podlegały do dnia 31.12.2007 r. opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl