PP. 443/104/04 - Opodatkowanie VAT czynności w zakresie administrowania budynkiem wielomieszkaniowym oraz nieruchomością na podstawie umowy zlecenia

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 września 2004 r. Urząd Skarbowy w Krośnie PP. 443/104/04 Opodatkowanie VAT czynności w zakresie administrowania budynkiem wielomieszkaniowym oraz nieruchomością na podstawie umowy zlecenia

Pytanie podatnika

Podatnik wykonuje czynności w zakresie administrowania budynkiem wielomieszkaniowym oraz nieruchomością na podstawie umowy zlecenia, których właścicielem jest zleceniodawca. Wszelkie czynności określone umową dokonuje w imieniu zleceniodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Przychód z umowy zlecenia wynosi 1.400 zł brutto miesięcznie. Jak opodatkować podatkiem od towarów i usług czynności wykonywane w ramach ww. umowy zlecenia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lipca 2004 r. (data wpływu do US - 17 sierpnia 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług umowy zlecenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje, jak niżej:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje czynności w zakresie administrowania budynkiem wielomieszkaniowym oraz nieruchomością położoną w Krośnie na podstawie umowy zlecenia, których właścicielem jest zleceniodawca. Wszelkie czynności określone umową (załączoną do pisma) dokonuje w imieniu zleceniodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Przychód z umowy zlecenia wynosi 1.400 zł brutto miesięcznie. W związku z tym zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w ramach ww. umowy zlecenia. Podatnik jest zdania, że wykonywane czynności w ramach umowy zlecenia są wykonywane w imieniu i na odpowiedzialność zleceniodawcy i w związku z tym nie podlegają podatkowi VAT (nie prowadzi rejestru dla potrzeb VAT, nie składa deklaracji i nie składała zgłoszenia rejestracyjnego).

Tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko zaprezentowane przez podatnika. Podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Artykuł 15 ust. 2 powyższej ustawy zawiera definicję działalności gospodarczej, która dla potrzeb podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy wskazuje, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagradzania i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Z powyższego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy wynika, że jeżeli istnieje stosunek prawny, w ramach którego zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy, to wtedy nie są to usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestią decydującą o tym, czy określone usługi wykonywane przez osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest ustalenie, którą ze stron obciąża ryzyko ekonomiczne podjętej działalności. Istotne jest również, czy w ramach umowy mamy do czynienia z elementem podporządkowania oraz trwałego związania zleceniobiorcy. Jeżeli ryzyko obciąża zleceniodawcę, a dodatkowo występuje element podporządkowania się zleceniobiorcy, to taki rodzaj aktywności nie będzie mógł być uznany za samodzielnie wykonywanie działalności gospodarczej i w konsekwencji nie będzie podlegał opodatkowaniu. Nie będą więc uznane za samodzielną działalność gospodarczą usługi wykonywane przez zleceniobiorcę, który w ramach umowy zobowiązany jest do reprezentowania zleceniodawcy w określonych sprawach, w sytuacji, gdy potrzebne narzędzia udostępniane są przez zlecającego, ponadto zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania poleceń zlecającego co do sposobu działania oraz co do wynagrodzenia.

Powyższe powoduje, że w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez podatnika jako zleceniobiorcę mieszczą się w granicach przychodu zgodnie z brzmieniem art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie spełnione zostaną kumulatywnie warunki, o których mowa powyżej, wówczas nie znajdzie zastosowania przepis zawarty w art. 15 ust. 1, co oznacza, że nie stanie się pani podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl