PP/443-102-4-BS/04 - Stawka podatku VAT na usługi gastronomiczne, usługi wykonywane przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Sądowej, usługi przechowywania zwłok, magazynowania rezerw dla Agencji Rezerw Materiałowych oraz usługi hotelowe w hotelach pracowniczych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 listopada 2004 r. Opolski Urząd Skarbowy w Opolu PP/443-102-4-BS/04 Stawka podatku VAT na usługi gastronomiczne, usługi wykonywane przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Sądowej, usługi przechowywania zwłok, magazynowania rezerw dla Agencji Rezerw Materiałowych oraz usługi hotelowe w hotelach pracowniczych

Pytanie podatnika

1. Jaką stawkę stosować w stołówce zakładowej?

2. Stawka na usługi wykonywane przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Sądowej?

3. Stawka podatku VAT na usługi przechowywania zwłok?

4. Stawka podatku VAT na usługi magazynowania rezerw dla Agencji Rezerw Materiałowych?

5. Stawka podatku VAT na usługi hotelowe w hotelach pracowniczych?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)

Pismem z dnia 28 czerwca 2004 r. nr EFF/07-073/2/2004 (złożonym w tut. Urzędzie w dniu 29 czerwca 2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 października 2004 r. nr EFF/07/073/3/2004 r. (złożonym w tut. Urzędzie w dniu 11 października 2004 r.), Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wątpliwości Jednostki dotyczą zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla następujących rodzajów świadczonych usług:

Jednostka posiada stołówkę zakładową, w której stołują się pracownicy oraz członkowie ich rodzin. Po 1 maja 2004 r. stosuje stawkę VAT 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2c PKWiU 55.51. Taką samą stawkę 7% VAT stosuje dla sprzedawanych w stołówce posiłków osobom z zewnątrz. Jednostka ma wątpliwości czy stosowana stawka podatku VAT jest prawidłowa.

W strukturach Jednostki jest Zakład Medycyny Sądowej. Lekarze tam zatrudnieni wykonują opinie na rzecz m.in. prokuratur i sądów. Po 1 maja 2004 r. Jednostka stosuje stawkę 22% VAT wg PKWiU 85. Jednostka ma wątpliwości czy stosowana stawka podatku VAT jest prawidłowa i czy taką samą stawkę należy zastosować w przypadku, gdy jest wykonywana usługa lekarska tzw. obdukcji dla osoby fizycznej.

Jednostka przechowuje zwłoki, za tę usługę pobiera wynagrodzenie, stosując stawkę VAT 7% na podstawie załącznika nr 3 do ustawy o VAT wg PKWiU 93.03. Jednostka ma wątpliwości czy stosowana stawka podatku VAT jest prawidłowa.

Jednostka ma podpisaną umowę na magazynowanie rezerw jodu i potasowego jodku, stanowiących rezerwę państwową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw) z Agencją Rezerw Materiałowych. Usługa ta posiada PKWiU 63.12.1. Do dnia 1 maja 2004 r. Jednostka stosowała stawkę 0% dla "usługi magazynowania rezerw dla celów obronności i bezpieczeństwa wykonywanej na zlecenie" na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. Jednostka wystawia faktury w okresach kwartalnych - zgodnie z zawartą umową. Za okres drugiego kwartału 2004 r. (dot. m-ca kwietnia, maja i czerwca) Jednostka wystawiła fakturę ze stawką VAT 22%. Agencja Rezerw Materiałowych prosi o skorygowanie stawki VAT za okres kwiecień 2004 r. Jednostka ma wątpliwości czy powinna dokonać korekty stawki VAT.

Jednostka posiada hotele pracownicze. Po 1 maja 2004 r. za usługi hotelowe w tych hotelach stosuje stawkę VAT 7% na podstawie załącznika nr 3 do ustawy PKWiU 55.1 - usługi hoteli. Jednostka ma wątpliwości czy stosowana stawka podatku VAT jest prawidłowa.

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego informuje, iż:

Ad.1

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych, z wyłączeniem:

sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

W związku z powyższym odpłatne świadczenie usług gastronomicznych opodatkowane jest, co do zasady stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Ad. 2

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwaną dalej "ustawą" usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Jednostka dla usług świadczonych w Zakładzie Medycyny Sądowej stosuje symbol PKWiU 85. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniami, które w tym przypadku nie mają zastosowania, bowiem symbol PKWiU 85 nie został wymieniony w żadnym z załączników do ustawy, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowane stawką niższą niż stawka podstawowa.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). W związku z powyższym, usługi świadczone w Zakładzie Medycyny Sądowej podlegają zwolnieniu od podatku, o ile rzeczywiście te usługi mieszczą się w dziale PKWiU 85.

Nadmienić należy, że prawidłowe zakwalifikowanie świadczonych usług należy do podatnika, a organem właściwym do dokonania powyższej kwalifikacji jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93 - 176 Łódź.

Ad. 3

Tutejszy organ podatkowy informuje, że nie jest organem właściwym do określania prawidłowych symboli statystycznych dla wykonywanych czynności. Obowiązek ten ciąży na wykonawcy usługi.

Według Jednostki, usługa przechowywania zwłok mieści się w klasie PKWiU 93.03. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, niemającym zastosowania w niniejszej sprawie.

W pozycji 160 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną (PKWiU 93.03).

Reasumując, jeżeli usługa przechowywania zwłok mieści w klasie PKWiU 93.03 to Jednostka powinna zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Ad. 4

W opinii tut. organu podatkowego dla ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług na wykonywane usługi, należy posłużyć się przepisami prawa materialnego obowiązującego w dniu wykonania tych usług. Wprawdzie, zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą o VAT" obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, m.in. przechowywania mienia, jednakże przepis ten nie reguluje stawek podatku od towarów i usług, a jedynie powstanie obowiązku podatkowego. Dlatego też w opinii tut. organu podatkowego w przedmiotowym stanie faktycznym, Spółka winna zastosować przepisy ustawy o VAT, które obowiązywały w dniu wykonania usługi.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w stanowisku prezentowanym na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:

http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?dzial=114id=35479

W stanowisku tym stwierdzono, iż:

"W przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, które wykonane zostały przez podatnika przed dniem 1 maja 2004 r., dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał po dniu 30 kwietnia 2004 r. - należy stosować stawkę podatku obowiązującą dla tych czynności w momencie ich wykonania, tj. przed dniem 1 maja 2004 r.":

W związku z powyższym Jednostka powinna skorygować wcześniej wystawioną fakturę VAT odnośnie stawki podatku za usługi wykonane w miesiącu kwietniu 2004 r.

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W myśl § 20 ust. 3 ww. rozporządzenia faktura korygująca wystawiona w przypadku omyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a), kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Ad. 5

Usługi sklasyfikowane przez podatnika jako usługi hotelowe zostały wymienione w pozycji nr 139 załącznika nr 3 do ustawy i podlegają - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy - opodatkowaniu stawką 7%.

Powyższą informację udzielono przyjmując założenie, że przedstawione przez podatnika statystyczne zaszeregowanie czynności do określonych grup statystycznych jest prawidłowe. Ponieważ tut. organ podatkowy nie jest właściwy do rozstrzygania kwestii klasyfikacyjnych związanych z PKWiU, zasadne jest wystąpienie - celem potwierdzenia prawidłowości dokonanego przez podatnika zaszeregowania statystycznego usług i w konsekwencji niniejszej wykładni - do uprawnionego organu (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi) o wydanie stosownej opinii.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym na dzień jej wydania stanie prawnym.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl