Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 czerwca 2004 r.
Stawka 0% przy produkcji książek i czasopism specjalistycznych.
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
PP 443-101/80/04

Pytanie podatnika

Prawo do zastosowania "zerowej" stawki podatku VAT

- przy produkcji książek (poradnik wymienno-kartkowy) oznaczonych symbolem ISBN

- przy produkcji czasopisma specjalistycznego (miesięcznik) - oznaczonego numerem ISSN.

Odpowiedź

Podatnik, zgodnie z umową zawartą z wydawcą, produkuje książkę (poradnik wymienno-kartkowy) oznaczony na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN oraz czasopismo specjalistyczne (miesięcznik) - oznaczone numerem ISSN.

Zakres prac (wykonanych na koszt producenta) niezbędnych do ww. produkcji obejmuje:

- redakcję merytoryczną

- przygotowanie do druku, w tym opracowanie typograficzne, skład i łamanie, naniesienie korekt redakcyjnych, naświetlanie itp.

- druk i oprawę czasopisma, foliowanie poradnika.

Ponadto producent:

- pozyskuje artykuły do publikacji na łamach miesięcznika poprzez wytworzenie ich we własnym zakresie bądź poprzez nabycie praw autorskich lub licencji od autorów zewnętrznych

- pozyskuje opracowania aktualizacyjne do poszczególnych omówień poradnika.

Zdaniem podatnika ma on prawo do stosowania stawki 0 % do dnia 31 grudnia 2007 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0 % stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

- książek (PKWiU) ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN

- czasopism specjalistycznych.

Przytoczone wyżej przepisy zezwalają więc na zastosowanie (do dnia 31.12.2007 r.) stawki podatku VAT 0 % dla dostaw wymienionych wyżej książek i czasopism. Z zakresu wykonywanych przez podatnika zadań wynika, że otrzymuje on zapłatę za szereg czynności (przygotowanie do druku, druk, redakcję, itp.), w wyniku których powstaje produkt finalny w postaci książki bądź czasopisma specjalistycznego. Wszystkie te czynności zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie i - zgodnie z art. 8 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług - zaliczyć je należy do usług. Nie można więc przyjąć, że podatnik dokonuje dostawy książek lub czasopism, o której mowa w art. 146 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy. W rzeczywistości otrzymuje On zapłatę za wykonane zgodnie z umową wydawniczą usługi, dla których zarówno przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r., jak i przepisy wykonawcze, nie przewidują możliwości zastosowania "zerowej" stawki podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko podatnika wyrażone w piśmie jest nieprawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl