PP/443-10/06 - Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów udokumentowanego fakturą VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 czerwca 2006 r. Urząd Skarbowy w Namysłowie PP/443-10/06 Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów udokumentowanego fakturą VAT

Pytanie podatnika

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów udokumentowanego fakturą VAT, jeżeli Podatniczka złożyła zgłoszenie VAT-R przed terminem złożenia deklaracji VAT-7 za ten miesiąc?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2006 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Namysłowie - 29 marca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczącej prawa do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego od zakupu towarów udokumentowanego fakturą VAT z dnia 02.03.2006 r., jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 29 marca do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosowanie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 ww. ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Jak wynika z dokumentów znajdujących się w tut. Urzędzie, tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 9 lutego 2006 r., wydanego na podstawie Pani wniosku złożonego w organie ewidencyjnym w dniu 9 lutego 2006 r., zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 13 lutego 2006 r. oraz zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą NIP - 1, złożonego w tut. Urzędzie w dniu 28 lutego 2006., jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej podała Pani dzień 1 marca 2006 r. Również w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT- R, złożonym w tut. Urzędzie w dniu 28 lutego 2006 r. jako datę rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług podała Pani dzień 1 marca 2006 r. Następnie w dniu 7 marca 2006 r. złożyła Pani w organie ewidencyjnym wniosek o zmianę daty rozpoczęcia działalności gospodarczej z dnia 1 marca 2006 r. na dzień 15 marca 2006 r., co potwierdza zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 8 marca 2006 r. W konsekwencji w dniu 9 marca 2006 r. złożyła Pani w tut. Urzędzie zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą NIP - 1, w którym jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazała Pani dzień 15 marca 2006 r. W dniu 9 marca 2006 r. złożyła Pani również w tut. Urzędzie zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT - R, wskazując w nim jako datę rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dzień 15 marca 2006 r.

W związku ze złożonym zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego w dniu 15 marca 2006 r. wydał potwierdzenie zarejestrowania Pani jako podatnika VAT czynnego (VAT - 5).

Natomiast jak wynika z treści Pani wniosku i załączonej do niego faktury w dniu 2 marca 2006 r., na podstawie faktury VAT, zakupiła Pani towary służące do prowadzenia działalności gospodarczej. Opierając się na treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. Akt III SA/WA 2244/04, uważa Pani, że przysługuje Pani prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z ww. faktury, albowiem złożyła Pani zgłoszenie VAT - R przed terminem złożenia deklaracji VAT - 7 za miesiąc marzec 2006 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120, ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy.

W myśl art. 96 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 3 ww. ustawy podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Jednocześnie stosownie do art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach określonych w tym przepisie, tj. w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 - zgodnie z pkt 4 powyższego przepisu - przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

W myśl powołanego art. 113 ust. 9 ww. ustawy podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.

Stosownie zaś do art. 113 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.Należy podkreślić, iż mimo sformułowania zawartego w art. 96 ust. 4 ww. ustawy, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika, rejestracja następuje w momencie złożenia samego zgłoszenia rejestracyjnego (tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT- R). Z tą chwilą podmiot staje się zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i od dnia następnego po dokonaniu rejestracji przysługuje mu prawo do odliczeń od podatku należnego podatku naliczonego i otrzymywania zwrotów tego podatku.

Wobec powyższego składając w dniu 28.02.2006 r. zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT - R z dniem 01.03.2006 r. stała się Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu przysługuje prawo do odliczeń od podatku należnego podatku naliczonego i otrzymywania zwrotów tego podatku. Tym samym, dokonując w dniu 02.03.2006 r. zakupu towarów potwierdzonego fakturą VAT, nabyła Pani prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury pod warunkiem, że zakupione towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Jak stanowi art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 § 1 w związku z art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, przysługuje zażalenie.

Zażalenie, zgodnie z art. 223 w związku z art. 239 Ordynacja podatkowa, wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacja podatkowa, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) zażalenie podlega opłacie skarbowej. Wysokość stawek tej opłaty określona została w załączniku do ww. ustawy i wynosi 5,00 zł od podania oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl