Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 lipca 2004 r.
Zwrot ulgi związanej z zakupem kasy rejestrującej w przypadku utraty (kradzieży) tej kasy.
Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
PP-4412/446/04

Pytanie podatnika

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku zwrotu ulgi związanej z zakupem kasy rejestrującej w przypadku utraty (kradzieży) tej kasy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2004 r. oraz pismo uzupełniające z dnia 24.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 23.04.2004 r.) odnośnie interpretacji przepisów dot. utraty prawa do ulgi związanej z zakupem kasy rejestrującej w przypadku kradzieży kasy, jeżeli nastąpiła ona w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Informuję, iż przepis § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) stanowi, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku zaprzestania używania kas w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Obowiązek ten nie został wyłączony w stosunku do podatników, którzy z przyczyn niezależnych od siebie i nie zawinionych utracili kasy rejestrujące, np. w przypadku kradzieży czy innego zdarzenia losowego. Ponieważ przepis art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) nakłada na podatników obowiązek stosowania kas rejestrujących, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, to prowadzenie dalszej działalności polegającej na świadczeniu usług (usługi taksówkami osobowymi) uzależnione jest od zakupu drugiej kasy rejestrującej.

Nie może jednak Pan ponownie skorzystać z ulgi z tytułu zakupu drugiej kasy rejestrującej gdyż nie spełnia warunku określonego w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, które stanowi, iż dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

Prośbę o zwolnienie zamontowania zwykłego taksometru niefiskalnego w taksówce osobowej wyłączono do oddzielnego postępowania.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl