Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 23 maja 2007 r.
Izba Skarbowa w Krakowie
PP-3/4407-18/07
Jaka stawka VAT obowiązuje dla usługi najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne, świadczonej na rzecz podmiotu gospodarczego?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 8 marca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto z dnia 13 lutego 2007 r., Nr PP-1/443-19519/07/118771/182/123/mk w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 5 grudnia 2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 6 grudnia 2006 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie interpretacji w sprawie stawki podatku VAT właściwej dla usługi najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne, świadczonej na rzecz podmiotu gospodarczego.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan wynająć lokal mieszkalny podmiotowi gospodarczemu. W planowanej umowie najmu znajdzie się zapis, iż lokal jest wynajmowany wyłącznie na cele mieszkalne. Jednocześnie w umowie najmu zezwoli Pan najemcy na podnajmowanie lokalu mieszkalnego, bez zmiany jego przeznaczenia. Najemca zamierza podnajmować lokal mieszkalny osobom trzecim na zasadach krótkoterminowego zakwaterowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W Pana ocenie ww. usługa najmu lokalu mieszkalnego świadczona na rzecz podmiotu gospodarczego jest zwolniona od podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w wydanym na ww. wniosek postanowieniu z dnia 13 lutego 2007 r. nie potwierdził Pana stanowiska. Stwierdził bowiem, iż lokal mieszkalny nie będzie wynajmowany przez Pana na cele mieszkaniowe, a na cele działalności gospodarczej innego podmiotu gospodarczego, który będzie tam świadczył usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Zatem świadczona przez Pana usługa najmu nie jest objęta zwolnieniem wynikającym z zapisu poz. 4 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT i powinna zostać opodatkowana według 22% stawki podatku VAT.

Na powyższe postanowienie wniósł Pan zażalenie (mylnie nazwane odwołaniem), w którym podnosi, iż w identycznej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście wydał postanowienie z dnia 20 listopada 2006 r., Nr PP/443-52/06/AZ dla innego podatnika, które potwierdza prawidłowość Pana stanowiska. W związku z tym wnosi Pan o ponowne dokonanie interpretacji przepisów, które mają zastosowanie w sprawie opisanej we wniosku z dnia 5 grudnia 2006 r.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

W przedstawionym stanie faktycznym zamierza Pan wynająć lokal mieszkalny podmiotowi gospodarczemu. W umowie najmu zawrze Pan zastrzeżenie, iż wynajmowany lokal może być wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe i jednocześnie zezwoli najemcy na podnajem lokalu bez zmiany jego przeznaczenia. Według posiadanej przez Pana wiedzy najemca zamierza podnajmować lokal osobom trzecim na zasadach krótkoterminowego zakwaterowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym stanie faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo ocenił, iż świadczona przez Pana usługa j est realizowaną na własny rachunek usługą najmu lokalu mieszkalnego, na cele inne niż mieszkaniowego. Najemca, któremu zamierza Pan oddać lokal do używania na podstawie umowy najmu nie będzie wykorzystywał go bezpośrednio w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych własnych lub swoich pracowników, lecz do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem przesłanka do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) tj. używanie przez najemcę wynajmowanego lokalu na własne cele mieszkaniowe nie jest w tym stanie faktycznym spełniona - jak słusznie zauważył Naczelnik Urzędu Skarbowego. Zatem świadczona przez Pana usługa najmu powinna zostać opodatkowana według 22% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT.

Na marginesie należy nadmienić, iż wprowadzając zwolnienie od podatku VAT dla usług najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe zamiarem ustawodawcy było stworzenie sprzyjających warunków dla świadczenia usług służących bezpośredniemu zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Zatem stosowanie zwolnienia w odniesieniu do najmu lokalu, który jest wykorzystywany przez najemcę do prowadzenia działalności gospodarczej kłóci się z rado legis regulacji wprowadzonej przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w odniesieniu do usług wymienionych w poz. 4 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT.

Natomiast powołane w zażaleniu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście z dnia 20 listopada 2006 r., Nr PP/443-52/06, z którego wynika, iż usługi najmu o których mowa są zwolnione od podatku VAT, zostanie z urzędu zmienione przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Biorąc pod uwagę powyższe i kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:

-

dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;

-

nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: LEX nr 20615