PP-2-443/102/04 - Czy sprzedaż opakowań, które mogą być zwrócone, jest zwolniona od podatku od towarów i usług, czy też należy zastosować szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych - art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 stycznia 2005 r. Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza PP-2-443/102/04 Czy sprzedaż opakowań, które mogą być zwrócone, jest zwolniona od podatku od towarów i usług, czy też należy zastosować szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych - art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 23 września 2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 24 września 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004 r.- informuje:

Z treści pisma Spółki wynika, że Spółka zajmuje się sprzedażą napojów w opakowaniach, które mogą być użyte jako opakowania zwrotne (butelki, skrzynki itp.).

Spółka zwróciła się z prośbą o interpretację obowiązujących od 1 maja 2004 r. przepisów - czy sprzedaż opakowań, które mogą być zwrócone, jest zwolniona od podatku VAT, czy należy zastosować szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych - art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Do dnia 30 kwietnia 2004 r. sprzedaż opakowań zwrotnych podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 67 ust. 1 pkt 1b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.). W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. dostawa opakowań zwrotnych nie jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. 1, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.

Zdaniem Spółki, od 1 maja 2004 r. do sprzedaży opakowań zwrotnych należy stosować przepisy o towarach używanych, o których mowa w Rozdziale 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Tut. Organ podatkowy nie podziela stanowiska Spółki, że sprzedaż opakowań zwrotnych, w których dostarczany jest towar sprzedawany przez Spółkę, jest sprzedażą towaru używanego, o którym mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Jest to sprzedaż opakowania towaru, a więc dostawa towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Natomiast w sytuacji gdy Spółka nie sprzedaje opakowania zwrotnego tylko pobiera za nie kaucję, to nie jest to dostawa towaru. Dostawą towaru, dostarczenie opakowania zwrotnego stanie się dopiero z chwilą upływu terminu do jego zwrotu, jaki wynika z zawartej umowy (jeżeli w tym terminie nie zwrócono opakowania zwrotnego), a jeżeli nie zawarto takiej umowy - nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowania (jeżeli do tego terminu nie nastąpił jego zwrot). Podstawę opodatkowania dostawy opakowania zwrotnego ustala się stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (kwota należna z tytułu sprzedaży opakowania zwrotnego pomniejszona o kwotę podatku należnego).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl