Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 grudnia 2004 r.
Ulga na zakup kolejnej kasy rejestrującej przy rozszerzeniu działalności gospodarczej.
Izba Skarbowa w Krakowie
PP-2/005/2/2045/04

Pytanie podatnika

Czy przysługuje ulga za zakup kolejnej kasy rejestrującej przy rozszerzeniu działalności gospodarczej?

dot: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 14 lipca 2004 r., nr PP.443/33/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) tytułem uzupełnienia wyjaśnia iż:

Z pisma z dnia 4 czerwca 2004 r. wynika, iż świadczy Pan usługi taksówkowe i zamierza poszerzyć swoją działalność otwierając sklep. Nie prowadzi Pan ewidencji usług taxi za pomocą kasy rejestrującej, mimo iż termin zwolnienia z ewidencjonowania upłynął z dniem 31 grudnia 2003 r., gdyż korzysta Pan z odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej do dnia 31 sierpnia 2004 r. Ponadto na dzień złożenia zapytania, nie może Pan wykonywać czynnie zawodu, gdyż Pana samochód zatrzymała policja. Pytanie Pana dotyczy możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej zarówno do taksówki jak i do sklepu.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Ponadto zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 z późn. zm.), dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania do ewidencjonowania.

Z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 14 lipca 2004 r. wynika, iż świadczy Pan usługi taxi od 2001 r. Jeżeli zatem w 2003 r. przekroczył Pan kwotę obrotu w wysokości 40.000 zł. z tytułu usług taxi na rzecz osób fizycznych o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w przypadku sklepu powstaje w momencie dokonania pierwszej sprzedaży. Natomiast jeżeli w 2003 r. nie przekroczył Pan w/w kwoty obrotu, to obowiązek ewidencji powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2004 r. przekroczenie kwoty obrotu 40.000 z działalności o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (§ 3 ust. 7 w/w rozporządzenia), tj. sumy obrotów z tyt. świadczenia usług taxi i sprzedaży towarów w sklepie.

W przypadku usług taxi obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wynika z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego odraczającej termin jej instalacji.

Jeżeli zatem złoży Pan stosowne oświadczenie o ilości instalowanych kas fiskalnych przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, zachowuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy zarówno do taksówki jak i do sklepu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl