PP 1/443-17/05/KM/8731 - Wniesienie wkładu niepieniężnego - podatek od towarów i usług

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lutego 2005 r. Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie PP 1/443-17/05/KM/8731 Wniesienie wkładu niepieniężnego - podatek od towarów i usług

Pytanie podatnika

Wniesienie wkładu niepieniężnego aportem w postaci ośrodka wczasów a obliczenie proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o PTU.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 25 stycznia 2005 r. (złożony w dniu 26 stycznia 2005 r.) z zakresu podatku od towarów i usług potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik następująco opisuje stan faktyczny. Spółka w 2004 wniosła do spółki prawa handlowego aportem nieruchomość "ośrodek wczasowy", obejmującą: budynki i budowle, prawo wieczystego użytkowania działek. Nieruchomość była od kilku lat przedmiotem dzierżawy.

Czynność, wniesienie wkładu niepieniężnego aportem do spółki prawa handlowego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.)

W ocenie Podatnika czynność ta nie powinna być uwzględniana dla celów obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Tut. Urząd potwierdza powyższe stanowisko. Jest ono uzasadnione dyspozycją art. 90 ust. 6 ustawy. W przepisie tym postanowiono, iż dla celów obliczania proporcji rocznej, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy nie wlicza się m. in. transakcji dotyczących nieruchomości, jeżeli czynności te mają charakter sporadyczny. Ww. ustawa nie definiuje pojęcia transakcja. W myśl encyklopedycznej definicji poprzez transakcję należy rozumieć wszelkie działania gospodarcze prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną poprzez, które uczestniczy ona w życiu gospodarczym. Czynność wniesienia aportem do spółki prawa handlowego nieruchomości oraz praw z niej wynikających można zatem zaliczyć do transakcji związanych z nieruchomościami. W omawianym przypadku miała ona charakter sporadyczny (wystąpiła jednorazowo i pełni funkcję uboczną w działalności firmy). Należy zatem orzec, że przedmiotowa czynność nie wchodzi w zakres ustalania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego potwierdza słuszność stanowiska Wnioskodawcy, orzekając jak na wstępie.

Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia - Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia - zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl