Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 grudnia 2004 r.
Obowiązek ewidencjonowania obrotów z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego.
Izba Skarbowa w Krakowie
PP-1/005/2/1795/04

Pytanie podatnika

Czy Miejski Zakład Komunikacyjny działający jako zakład budżetowy, a następnie przekształcony w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, będzie miał obowiązek ewidencjonowania obrotów z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

dot: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 23 lipca 2004 r., nr PP-443/92/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) tytułem uzupełnienia wyjaśnia iż:

Z zapytania Zakładu z dnia 24 czerwca 2004 r. wynika, iż prowadzi działalność w zakresie wynajmu środków transportu, przeglądów diagnostycznych, usług reklamowych, warsztatowych, sprzedaży paliw (z wyjątkiem gazu płynnego) oraz usług w zakresie komunikacji miejskiej.

Z dniem 1 kwietnia 2004 r. Burmistrz Miasta Gorlice podjął Uchwałę o zmianie formy prawnej Zakładu na spółkę z o.o., co skutkowało powstaniem nowego podmiotu gospodarczego.

W związku z tym Zakład zadał pytanie, czy po przekształceniu nadal będzie zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu dotyczącego usług w zakresie komunikacji miejskiej za pomocą kas fiskalnych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 z późn. zm.) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2004 r. sprzedaż usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Jeżeli zatem Spółka będzie świadczyć usługi o których mowa w zał. nr 1 poz. 7 i 8 do rozporządzenia, to bez względu na fakt zmiany formy prawnej, usługi te będą zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej z do 31 grudnia 2004 r.

Ponadto zauważa się, iż jeżeli udział obrotu ze sprzedaży tych usług w obrotach ogółem, z tytułu działalności o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) będzie większy niż 70 %, to Spółka będzie zwolniona z obowiązku ewidencji sprzedaży wszystkich wykonywanych usług za pomocą kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2004 (§ 3 pkt 1 w/w rozporządzenia).

Zwolnienie powyższe straci jednak moc w przypadku gdy udział obrotu ze sprzedaży w/w usług w obrotach ogółem, z tytułu działalności o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności będzie równy lub niższy niż 70%. Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od końca pierwszych sześciu miesięcy działalności Spółki.

Jeżeli jednak udział obrotu ze sprzedaży tych usług w obrotach ogółem nie przekracza 70%, to obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z tytułu pozostałych, wymienionych w zapytaniu usług następuje po przekroczeniu 20.000 zł. z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (§ 4 pkt 2 rozporządzenia).

Ponadto Dyr. Tut. Izby zauważa, iż w przypadku gdy Spółka będzie prowadzić działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego, ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż wszystkich usług bez względu na wysokość osiąganych obrotów (§ 5 pkt 1 rozporządzenia).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl