PP-077/SIP/1090/04 - Nieodpłatne wydanie przez producenta cukru wysłodków plantatorom na podstawie umowy kontraktacji, a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2004 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy PP-077/SIP/1090/04 Nieodpłatne wydanie przez producenta cukru wysłodków plantatorom na podstawie umowy kontraktacji, a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informacji z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr ZP-I/443-116/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z powodu stwierdzenia jej nieprawidłowości.

Wnioskiem z dnia 12 lipca 2004 r. Spółka zwróciła się o informację o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy nieodpłatnym wydaniu przez producenta cukru wysłodków plantatorom na podstawie umowy kontraktacji.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego pismem z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr ZP-I/443-116/04 udzielił informacji, że bezpłatne wydanie wysłodków jest dostawą towarów, gdzie podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Wydanie wysłodków jako produktu ubocznego procesu produkcyjnego plantatorowi uznano za czynność opodatkowaną.

Dyrektor Izby Skarbowej nie podziela powyższego stanowiska, gdyż przy bezpłatnym wydaniu wysłodków nie ma zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przekazanie wysłodków plantatorowi na podstawie umowy kontraktacji związane jest z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdyż wiąże się z obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa, tj. ust. 1 pkt X Załącznika III Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, który zobowiązuje wytwórców cukru do bezpłatnego zwrotu świeżych wysłodków z wolumenu dostarczonych buraków lub ich części w przypadku wysłodków suszonych lub suszonych i melasowanych, cyt. zaś przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.

Biorąc pod uwagę treść złożonego przez Spółkę wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie stanowi dostawy towarów.

Na podstawie art. 613 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w umówionym terminie, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Świadczeniami dodatkowymi, stosownie do art. 615 k.c., ze strony kontraktującego mogą być w szczególności:

1)

zapewnienie producentowi możliwości nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;

2)

pomoc agrotechniczna i zootechniczna;

3)

premie pieniężne;

4)

premie rzeczowe.

Określenie "w szczególności" stanowi katalog otwarty świadczeń dodatkowych i wszelkie inne dodatkowe działania kontraktującego na rzecz plantatora (zarówno materialne jak i niematerialne) można uznać za mieszczące się w tym przepisie.

Zapis w umowie kontraktacyjnej o przysługującym plantatorowi prawie własności do wysłodków, stanowiących dla cukrowni odpad poprodukcyjny, również mieści się w katalogu świadczeń dodatkowych z przepisu art. 615 k.c. Ponadto warunki umowy kontraktacyjnej przewidujące, że plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej za przysługujące mu wysłodki oraz prawie cukrowni do obciążenia plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków przesądza o tym, że wydania wysłodków nie można traktować jako darowizny, gdyż świadczenie zawiera elementy ekwiwalentności.

W związku z powyższym wydanie plantatorowi wysłodków buraczanych zgodnie z umową kontraktacyjną, mimo spełnienia przesłanki przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, należy traktować jako wypełnienie przez kontraktującego zobowiązania świadczenia dodatkowego.

A zatem skoro wydanie wysłodków na podstawie umowy kontraktacyjnej nie jest odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl