Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 maja 1996 r.
Komisja Papierów Wartościowych
PP/024/87/247/96
Obejmowanie akcji podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie.

W odpowiedzi na pismo Biuro Prawne informuje, że zgodnie z art. 18a ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych każdy, kto zamierza nabyć lub objąć akcje lub udziały w podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, w ilości zapewniającej mu osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów, jest zobowiązany zawiadomić Komisję. Podmiot, który posiada już w spółce więcej niż 50% ogólnej liczby głosów i zamierza nabywać kolejne akcje nie musi więc zawiadamiać Komisji o tym zamiarze, gdyż w wyniku nabycia zarówno nie osiągnie, jak i nie przekroczy progów określonych w art. 18a ustawy. W takiej sytuacji ustawa (w art. 31 § 1 pkt 1) nakłada jedynie na podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie obowiązek poinformowania Komisji o zmianie w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy.

Opublikowano: Glosa 1996/8/26