Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 kwietnia 1996 r.
Komisja Papierów Wartościowych
PP/024/67/162/96
Obowiązek ogłoszenia wezwania.

W odpowiedzi na pismo uprzejmie wyjaśniam, że nabycie akcji dopuszczonych do publicznego obrotu w ilości 10% lub więcej ogólnej liczby głosów nie powoduje obowiązku ogłoszenia wezwania, gdy nabycie to następuje w publicznym obrocie pierwotnym. Jednakże dalsze nabywanie (w publicznym obrocie wtórnym) akcji w ilości, o której mowa wyżej lub w sposób, o którym mowa w § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dn. 16.06.1994 r. w sprawie sposobu ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz warunków nabywania tą drogą akcji notowanych na giełdzie (MP nr 36, poz. 314), nakłada na nabywcę obowiązek ogłoszenia wezwania. Akcji, które są nabywane w obrocie giełdowym, nie sumuje się z akcjami nabywanymi w obrocie pierwotnym.

Opublikowano: Glosa 1996/7/26