PP/005w-893/04/MB - Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek rekreacyjno-budowlanych wydzielonych z zakupionego wcześniej gospodarstwa rolnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 października 2004 r. Izba Skarbowa w Poznaniu PP/005w-893/04/MB Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek rekreacyjno-budowlanych wydzielonych z zakupionego wcześniej gospodarstwa rolnego

Pytanie podatnika

Czy sprzedaż - po 1 maja 2004 r. - działek rekreacyjno-budowlanych, wydzielonych z zakupionego w 1988 r. gospodarstwa rolnego, stanowiących majątek własny jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 w/w ustawy przez towary należy rozumieć także grunty.

Opodatkowane są grunty niezabudowane, sklasyfikowane jako działki (tereny) budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, gdyż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ptu zwalnia się od podatku VAT dostawę terenów innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Należy zauważyć, że dostawa gruntów podlega opodatkowaniu, gdy dokonana jest przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, a grunt wchodzi w skład majątku firmy. Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega natomiast dostawa działek budowlanych, jeśli stanowią one majątek osobisty podatnika lub osoby niebędącej podatnikiem tego podatku.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w okresie po 1 maja 2004 r. Strona dokonała sprzedaży 2 działek budowlanych, wydzielonych z zakupionego w 1988 r. gospodarstwa rolnego. Decyzją z dnia 19 maja 2003 r. bowiem grunty rolne tego gospodarstwa zostały podzielone na 14 działek rekreacyjno-budowlanych, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi, w której działki znajdują się. Pytający nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 cyt. ustawy. W omawianej sytuacji zatem przy sprzedaży przedmiotowych działek podatek VAT nie wystąpi.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku dokonywania tych czynności (zakup - sprzedaż) w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy mogą być one uznane - na podstawie w/w art. 15 ust. 2 - za działalność gospodarczą.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl