Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 czerwca 2004 r.
Licencja na otrzymywanie i rozprowadzanie programu za pośrednictwem systemów kablowych do abonentów a podatek VAT.
Izba Skarbowa w Olsztynie
PP/005-1-108/04

Pytanie podatnika

Dotyczy określenia czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r., od 1-go maja 2004 r., Spółka będzie miała obowiązek naliczać podatek należny VAT od opłat licencyjnych i odprowadzać go do Urzędu Skarbowego, a jeśli tak to w jaki sposób powinna go rozliczyć.

Odpowiedź

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku pismem z dnia 08.05.2004 r., znak: US.VIII/443/3/04, w sprawie określenia czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r., od 1-go maja 2004 r., Spółka będzie miała obowiązek naliczać podatek należny VAT od opłat licencyjnych i odprowadzać go do Urzędu Skarbowego, a jeśli tak to w jaki sposób powinna go rozliczyć.

Z przedstawionego w pismach stanu faktycznego wynika, że Spółka jest operatorem telewizji kablowej. W swojej sieci rozprowadza kanały telewizyjne nadawców nie posiadających siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium Polski, za które uiszcza opłaty licencyjne zgodnie z zawartymi umowami. Umowy te udzielają operatorowi nie wyłączne prawo, w okresie ważności licencji, do otrzymywania i rozprowadzania programu za pośrednictwem systemów kablowych do abonentów. Licencje udzielone Spółce na rozprowadzanie kanałów telewizyjnych są udzielane przez twórców tych programów.

1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przez usługę rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również, m.in., przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej. Z powyższej definicji wynika, że do czynności podlegających opodatkowaniu należą licencje i sublicencje w istocie będące odstąpieniem prawa do korzystania z konkretnego dobra.

2. Program telewizyjny składa się z utworów autorskich danej stacji telewizyjnej oraz z utworów, na których nadawanie dana stacja telewizyjna posiada licencje udzielone przez ich autorów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego są m.in., utwory: muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, pantomimczne audiowizualne. Udzielanie przez stację telewizyjną licencji do otrzymywania i rozprowadzania określonego programu telewizyjnego za pośrednictwem systemów kablowych do abonentów należy uznać za udzielone operatorowi telewizji kablowej:

- licencji w zakresie poszczególnych programów (utworów) autorskich danejstacji telewizyjnej oraz

- sublicencji w odniesieniu do utworów innych twórców, na nadawanie których stacja telewizyjna posiada licencje.

3. Zarówno w przypadku ww usług udzielenia licencji lub sublicencji jak i usług nadawczych telewizyjnych, które są świadczone przez podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju Wspólnoty innym niż Polska na rzecz podmiotu krajowego (polskiego) - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce gdzie, m.in., nabywca usługi posiada siedzibę (art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów iusług).

Ponadto w przypadku świadczenia usług nadawczych telewizyjnych przez podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty na rzecz podmiotu krajowego (polskiego) - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce gdzie, m.in., nabywca usługi posiada siedzibę (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Zatem przy nabywaniu przedmiotowych usług od podmiotu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski w każdym przypadku opodatkowany jest Polski nabywca usługi.

4. Zgodnie z zasadą ogólną art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zatem opłaty licencyjne za otrzymywanie z innych państw Wspólnoty czy też z państw trzecich oraz rozprowadzanie określonych programów telewizyjnych za pośrednictwem systemów kablowych do abonentów, jako kwoty uiszczane za nabycie usług nadawczych telewizyjnych przez Spółkę "M." są kwotami obrotu pomniejszonymi o podatek należny u nabywcy tych usług, czyli w Spółce "M.".

5. Zgodnie z art. 41 ust. 2 przedmiotowej ustawy z dnia 11 marca 2004 r., poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy, ww. usługi jako usługi telewizji, zawierające się w PKWiU 92.2 podlegają opodatkowaniu według 7% stawki VAT. Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę podatku naliczonego stanowi, m.in., kwota podatku należnego od importu usług. Jak wynika z art. 86 ust. 1 przedmiotowej ustawy kwota podatku naliczonego obniża kwotę podatku należnego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednakże, na podstawie przepisu przejściowego art. 147 tej ustawy, jeżeli przedmiotowe umowy licencyjne, zawarte do dnia 30.04.2004 r., zostaną zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed dniem 14 maja 2004 r. wówczas do dnia 31 grudnia 2005 r. usługi te będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl