Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie
PP/0005-2/2007
Nabycie samochodu ciężarowego przed rejestracją podatnika VAT a prawo do odliczenia VAT.

"(...) W złożonym piśmie Podatnik informuje, iż działalność gospodarczą rozpoczął z dniem 01.01.2007 r. (...) Zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług na druku VAT-R dokonał w dniu 28.12.2006 r., podając jednocześnie informację, iż z dniem 01.01.2007 r. rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego nastąpiło z dniem 01.01.2007 r. Deklaracje dla podatku od towarów i usług będą składane za okresy kwartalne.

W dniu 31.12.2006 r. Podatnik dokonał zakupu na podstawie faktury VAT samochodu ciężarowego - wywrotki o ładowności 14 ton z przeznaczeniem do działalności gospodarczej w zakresie usług transportu materiałów budowlanych.

Zapytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej nabycie samochodu ciężarowego wystawionej w dniu 31.12.2006 r.

(...) W myśl art. 86 ust. 10 ww. ustawy prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Jednakże, jeśli podatnik nie dokona obniżenia podatku w tym terminie może obniżyć kwotę podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym (art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

Przypadki, gdy podatnik mimo, że dokonuje zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego, określone zostały między innymi w art. 88 ww. ustawy. Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (nabycie nowego środka transportu). Jednakże przy analizie tego przepisu za istotny należy uznać nie tyle moment powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, co moment powstania możliwości realizacji przez podatnika tego prawa oraz prawa do zwrotu różnicy podatku. Możliwość ta powstaje z dniem zakończenia okresu rozliczeniowego. Wobec tego należy przyjąć, że przewidziane w cytowanym art. 88 ust. 4 ustawy wyłączenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zgłoszenie rejestracyjne nie zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Skoro w przedmiotowej sprawie dokonanie nabycia nastąpiło 31.12.2006 r., a rejestracja jako podatnik VAT czynny nastąpiła dnia 01.01.2007 r., a więc przed upływem okresu rozliczeniowego za I kwartał 2007 r., czyli za kwartał, w którym przysługiwało prawo do odliczenia faktur również z miesiąca grudnia 2006 r. - przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z ww. faktury VAT potwierdzającej nabycie samochodu ciężarowego. (...)" (podkreślenie-red.)

Opublikowano: S.Podat. 2007/9/41-42