Posiłki profilaktyczne w podróży służbowej. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - OpenLEX

undefinedPosiłki profilaktyczne w podróży służbowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 września 2014 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Posiłki profilaktyczne w podróży służbowej.

W świetle rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU z 2013 r., poz. 167) dieta przysługująca w czasie podróży służbowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, a należność z tego tytułu ulega stosownemu zmniejszeniu bądź nie występuje, jeśli pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie podczas delegacji.

Dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na warunkach określonych tym rozporządzeniem stanowi zwrot zwiększonych kosztów wynikających ze świadczenia pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Przepisy rozporządzenia nie nakładają na pracodawcę obowiązku zapewnienia wyżywienia pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej.

Odrębnym świadczeniem pracowniczym związanym z wykonywaną pracą w warunkach szczególnie uciążliwych jest uprawnienie do nieodpłatnych posiłków profilaktycznych, które pracodawca musi zapewnić na warunkach określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279). W świetle jego § 1 pkt 1 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych mają formę jednego dania gorącego. Posiłki powinny spełniać wymagania określone w § 2 rozporządzenia, a ich zadaniem jest uzupełnienie wydatku energetycznego osób wykonujących prace związane z wysiłkiem fizycznym oraz w wysokiej lub niskiej temperaturze. fergfPosiłki wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie (§ 3 i 6 ust. 1 rozporządzenia).

Z uwagi na charakter i formę posiłków profilaktycznych, o których mowa w tych przepisach, nie należałoby ich traktować - zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS - jako bezpłatnego posiłku (np. obiadu) w kontekście § 7 ust. 4 i § 14 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej.

Jednocześnie Departament Prawa Pracy MPiPS informuje, że do właściwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie należy zajmowanie stanowiska dotyczącego przykładowych lub konkretnych stanów faktycznych. Opinie prawne departamentu nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9963/5