PORWp31103/10/06 - Zwolnienie parafii z podatku od nieruchomości oddanej na podstawie umowy najmu placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 stycznia 2006 r. Urząd Miejski w Gliwicach PORWp31103/10/06 Zwolnienie parafii z podatku od nieruchomości oddanej na podstawie umowy najmu placówce opiekuńczo-wychowawczej.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Prezydent Miasta Gliwice stwierdza, że stanowisko Parafii ........... przedstawione we wniosku (bez nr) z dnia 05.01.2006 r. w sprawie dotyczącej opodatkowania nieruchomości położonej w ....... przy ulicy ......, jest prawidłowe.

uzasadnienie

W dniu 05.01.2006 r. do Prezydenta Miasta Gliwice wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawnej dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości:

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika , płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §l, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Parafia ....... jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. ........ , na którą składa się działka nr ...... o powierzchni 1 411 m2 zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 794,88 m2. Przedmiotowa nieruchomość na podstawie umowy zawartej w dniu 31.12.2002 r. została oddana w najem placówce opiekuńczo-wychowawczej -Dom Dziecka. Dodatkowo podano, że działalność tego rodzaju placówki nie jest działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 1b ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy. W rozpatrywanym przypadku chodzi bowiem o zwolnienia zawarte w ustawie z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.). Stosownie do art. 34 ust. 4 wymienionej ustawy, kościelne osoby prawne są zwolnione od podatku od nieruchomości lub ich części stanowiących własność tych osób albo używanych przez nie, na podstawie innego tytułu prawnego, na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej. Kościelna osoba prawna korzysta również ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w stosunku do nieruchomości lub ich części przeznaczonych na cele mieszkalne duchownych i członków diakonatów, o których mowa w art. 34 ust.4 pkt 1 i 2 wymienionej ustawy.

Powyższe zwolnienie, ponieważ ma charakter podmiotowy, przysługuje jedynie w przypadku, gdy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na kościelnej osobie prawnej ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, a taką niewątpliwie jest wnioskodawca - Parafia............ .

Zgodnie z przepisem art. 80 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), celem placówki opiekuńczo-wychowawczej jest zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych , społecznych, religijnych, a także zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej nie wyczerpuje przesłanek działalności gospodarczej określonej w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co powoduje, że również nieruchomość zajęta przez taką placówkę nie jest traktowana jak nieruchomość zajęta na działalność gospodarczą

Jeżeli zatem Parafia ............... korzystająca ze zwolnienia wynajmuje nieruchomość placówce będącej Domem Dziecka, to ze względu na fakt, że nieruchomość ta nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej a służy faktycznie potrzebom placówki, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 34 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. pouczenie Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 7 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl