POIV-443/150/04 - Świadczenie usług polegających na selekcjonowaniu i pośredniczeniu w nawiązywaniu współpracy pomiędzy pracodawcami zagranicznymi a osobami w Polsce - stawki podatku VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 17 stycznia 2005 r. Urząd Skarbowy w Zamościu POIV-443/150/04 Świadczenie usług polegających na selekcjonowaniu i pośredniczeniu w nawiązywaniu współpracy pomiędzy pracodawcami zagranicznymi a osobami w Polsce - stawki podatku VAT

Pytanie podatnika

Podatnik wskazuje, że zgodnie z katalogiem zapotrzebowania rekrutacji szwajcarskiej firmy świadczy usługi polegające na selekcjonowaniu i pośredniczeniu w nawiązywaniu współpracy pomiędzy pracodawcami zagranicznymi a osobami w kraju. Gdzie i według jakiej stawki należy rozliczyć przedmiotowe usługi?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2004 r. bez znaku uzupełnione pismem bez znaku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję:

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki określone w ust. 2- 6 art. 27 i art. 28 ustawy.

W w/w pismach podatnik wskazuje, iż świadczy usługi polegające na selekcjonowaniu odpowiednich pracowników z Polski do pracy za granicą zgodnie z katalogiem zapotrzebowania rekrutacji szwajcarskiej firmy pod kątem pracodawcy zakwalifikowane do grupowania PKW i U 74.50.1 "Usługi wyszukiwania osób i miejsc pracy".

Wobec tego w tym przypadku nie będą miały zastosowania w/w wyjątki dotyczące szczególnego sposobu określania miejsca świadczenia przewidziane dla enumeratywnie wymienionych usług. Zastosowanie znajdzie tu w/w przepis art. 27 ust. 1 ustawy będący ogólną regułą miejsca opodatkowania usług, który spowoduje, iż miejscem opodatkowania tych usług będzie Polska. W związku z powyższym będzie Pani obowiązana z tytułu świadczenia tych usług na rzecz firmy szwajcarskiej naliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy VAT w wysokości 22%.

Ta sama reguła będzie dotyczyła usług świadczonych dla kontrachentów krajowych. Wysokość stawki podatku od towarów i usług uzależniona jest od symbolu PKW i U usługi, którego ustalenie pozostaje w gestii podatnika. W przypadku wątpliwości odnośnie prawidłowej klasyfikacji o jej dokonanie należy wystąpić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Jednocześnie informuję, że z dniem 1 stycznia 2005 r. weszły w życie znowelizowane przepisy art. 14a - 14d w/w ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te zmieniają zasady udzielania przez organy podatkowe interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników. Wobec powyższego w sytuacji, gdy chciałaby Pani, aby sprawę rozpatrzono wg nowych przepisów należy złożyć nowy wniosek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl