POIV-443/101/04 - Opodatkowanie podatkiem VAT darowizny rzeczowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na rzecz Policji

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 sierpnia 2004 r. Urząd Skarbowy w Zamościu POIV-443/101/04 Opodatkowanie podatkiem VAT darowizny rzeczowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na rzecz Policji

Pytanie podatnika Czy darowizny rzeczowe przekazane przez Starostwo Powiatowe na rzecz Policji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2004 r. znaku F.I.3011/28/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

W myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast stosownie do art. 15 ust. 6 w/w ustawy nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że czynności, w stosunku do których organy publiczne nie są traktowane jako podatnicy, to czynności wykonywane przez nie w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, a także czynności, do których wykonywania umocowane są wyłącznie organy publiczne.

Starostwo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w zakresie czynności przekraczającym realizację zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostało powołane.

Mając powyższe na uwadze dokonując na rzecz Policji darowizny rzeczowej obowiązane jest do rozliczenia podatku od towarów i usług o ile nie zachodzą w/w okoliczności wyłączające.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl