Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 lipca 2004 r.
Odprawy wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Urząd Skarbowy w Międzychodzie
POII-415/9/04

Pytanie podatnika

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 3-miesięczna odprawa wypłacona w 2000 r. na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie innych ustaw?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2000 r., wolne od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i na podstawie innych ustaw, z wyjątkiem odpraw wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 z późn. zm.) pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn, o których mowa w art. 1, który stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do zakładów pracy, w których następuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi (...), przysługuje odprawa pieniężna.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 w/w ustawy odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wydatki z tego tytułu są pokrywane ze środków zakładu pracy.

Otrzymane przez zwalnianych pracowników odprawy pieniężne stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, od którego płatnik ma obowiązek pobrania zaliczek. W związku z powyższym słusznie podatniczce potrącono podatek od wypłaconej odprawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl