undefinedPodatek od nieruchomości w zakresie opodatkowania gruntu rolnego lub leśnego na którym posadowione zostały słupy linii energetycznych i linie energetyczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 lutego 2013 r. Urząd Miasta w Olsztynie Podatek od nieruchomości w zakresie opodatkowania gruntu rolnego lub leśnego na którym posadowione zostały słupy linii energetycznych i linie energetyczne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Prezydent Olsztyna na podstawie art. 14b, art. 14c, art. 14j § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w związku z art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),

POSTANAWIA

uznać stanowisko wnioskującego w zakresie opodatkowania gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako las i użytki rolne, przez które przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia, w całości powierzchni odpowiednio podatkiem leśnym i podatkiem rolnym za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu (...) r. do Prezydenta Miasta Olsztyna wpłynął wniosek z dnia 9...) r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b oraz 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: z 2010 r., Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), uzupełniony w dniu (...) r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

(...) jest właścicielem nieruchomości gruntowych składających się z trzech działek znajdujących się w granicach administracyjnych miasta..... Przedmiotowe grunty objęte są........... Rady Miasta.... z dnia.......Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zapisem " LS"- Las Miejski. W ewidencji gruntów ww. grunty są sklasyfikowane jako las oraz jako grunty orne-oznaczone symbolem..... Przez obszar tych gruntów przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia:

1)

dwutorowa o długości (...) z jednym słupem stalowym WN,

2)

jednotorowa, o długości (...) z dwoma słupami stalowymi WN.

(...) wskazuje również, iż na przedmiotowych gruntach nie prowadzi działalności gospodarczej. Uzupełniając wniosek strona oświadczyła, iż grunty te są w wyłącznym posiadaniu (...) i (nie są przedmiotem umowy dzierżawy, ani nie zostały wynajęte innemu podmiotowi na prowadzenie działalności gospodarczej) oraz, że na przedmiotowych nieruchomościach (...) nie prowadzi działalności leśnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku leśnym, ani działalności rolnej| w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Ponadto, w odpowiedzi na wezwanie organu podatkowego do uzupełnienia treści wniosku poprzez udzielenie informacji czy na przedmiotowych działkach (...). wyznaczyła pas gruntu pod słupami i liniami energetycznymi, służący do eksploatacji i konserwacji (obsługi) tych obiektów (...) wyjaśnia, że z dokumentacji technicznej wynika, że powierzchnia pasa pod linią dwutorową razem z powierzchnią pod słupem wynosi (...) natomiast powierzchnia pasa pod linią jednotorową wraz z powierzchnią pod słupami (...)

Stanowisko strony

(...) powinna wykazać do opodatkowania grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako las (LS) podatkiem leśnym, natomiast grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne (RV) podatkiem rolnym. Na potwierdzenie swojego stanowiska strona przytacza treść art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), zgodnie z którym podstawą wymiaru podatków i świadczeń są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Zdaniem wnioskującego, za takim rozwiązaniem przemawia treść art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Prezydent Olsztyna mając powyższe na uwadze oraz stan prawny obowiązujący w dacie wydania interpretacji zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stosownie do treści art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przystępując do interpretacji przepisów prawa podatkowego, których zastosowanie wywołało wątpliwości na tle zaistniałego stanu faktycznego, należy wskazać, iż podany we wniosku stan faktyczny wyznaczy granice w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne (zob. "Ordynacja Podatkowa. Komentarz." red. S. Babiarz, wydawnictwo Lexis Nexis, wydanie 7, rok 2011). Analiza wyżej przytoczonych przepisów ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych prowadzi do wniosku, iż grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym za wyjątkiem przypadków, gdy jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. W takiej sytuacji podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podobnie grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny, grunt zadrzewiony lub zakrzewiony na użytkach rolnych będzie co do zasady podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym za wyjątkiem przypadków, gdy jest on zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wówczas podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Ponieważ ani ustawa o podatku leśnym ani ustawa o podatku rolnym nie definiują pojęcia - działalność gospodarcza, należy przyjąć, że chodzi o rozumienie tego terminu w znaczeniu nadanym przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), do której tej odsyła również przepis art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W kontekście powyższego nie bez znaczenia jest okoliczność, iż prowadzenie linii elektroenergetycznej przez las lub tereny zadrzewione obligatoryjnie wymaga wyznaczenia pasa terenu, którego szerokość i sposób zagospodarowania powinny spełniać wymogi określone w Polskiej Normie PN-E-05100-1. Zgodnie z tą normą pas gruntu o długości równej długości napowietrznej linii energetycznej i szerokości obejmującej w zależności od napięcia linii energetycznych, bądź podstawową wycinkę drzew na trasie linii, bądź dodatkową wycinkę drzew przy trasie linii musi być tak wyznaczony, aby odpowiadał bezpiecznej eksploatacji tych linii.

Jeżeli na gruntach pod liniami zupełnie zaprzestano prowadzenia działalności leśnej oraz rolniczej w celu utrzymania i umożliwienia eksploatacji linii, zasadne jest twierdzenie, że pas ten został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot, który zajmuje się (...) Czynności obejmujące m.in. (...) w opinii organu podatkowego nie mogą być uznane za prowadzenie działalności leśnej ani działalności rolniczej. Działalnością leśną bowiem w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy o podatku leśnym jest działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. Natomiast za działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Profil działalności wnioskodawcy obejmujący (...) jednoznacznie wskazuje, iż jest to inny rodzaj działalności, niż działalność rolnicza i leśna. Skoro na przedmiotowych działkach sklasyfikowanych jako użytki rolne i lasy został wyznaczony pas gruntu pod słupami i liniami energetycznymi (o powierzchni równej (...)) niezbędny do eksploatacji i konserwacji (obsługi) tych obiektów, to należy uznać, że pas ten został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna i rolnicza przez podmiot, który zajmuje się (...) Niniejsze oznacza, iż wyodrębniony pas gruntu stanowiący część działek sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako las lub użytek rolny, na którym posadowione zostały słupy linii energetycznych i linie energetyczne, jako zajęty na wykonywanie czynności składających się na działalność gospodarczą (...) podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Natomiast pozostała część gruntów, jako niezajęta na prowadzenie działalności gospodarczej powinna być opodatkowana odpowiednio podatkiem rolnym i podatkiem leśnym.

POUCZENIE

Na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dniu od dnia po którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy).

Opublikowano: www.olsztyn.eu