Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 lipca 2004 r.
Dopłata a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
Urząd Skarbowy w Dębicy
PO III/443-51/04

Pytanie podatnika

Czy w świetle przepisów nowej ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług otrzymana dopłata podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Odpowiedź

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004 r., uzupełnione w dniu 18.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje:

Według stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika, P. w D. S.A., jako przewoźnik wykonujący krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, otrzymuje od samorządu wojewódzkiego dopłatę do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach pasażerskich. Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. W wielkości dopłaty nie jest uwzględniony podatek do towarów i usług. Podatnik zwrócił się z pytaniem czy w świetle przepisów nowej ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) otrzymana dopłata podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie do art. 29 ust. 1 wspomnianej ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W świetle powyższego, w sytuacji, gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia.

W związku z faktem, że charakter otrzymywanej przez podatnika dopłaty jednoznacznie wskazuje na jej przedmiotowość i ścisłe powiązanie z konkretnym świadczeniem, to opinia pytającego, że otrzymana dopłata do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg nie jest obrotem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest nieprawidłowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl