PO-II/443/95/PJ/06 - Moment faktycznego wydania towaru.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 6 marca 2007 r. Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku PO-II/443/95/PJ/06 Moment faktycznego wydania towaru.

Kiedy, w sytuacji zlecania wysłania towaru nabywcy, następuje wydanie towaru przez Spółkę jej nabywcy w rozumieniu przepisów ustawy o VAT?

Pismem z 12 grudnia 2006 r. (data wpływu 20 grudnia 2006 r.) Przedsiębiorstwo zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego:

Spółka kupuje towar u producentów i zleca dostawę zakupionego towaru do swego odbiorcy. Towar ładowany jest w magazynie producenta i wysyłany do odbiorcy wskazanego przez Spółkę, z pominięciem magazynu. Koszt dostawy wliczony jest w cenę sprzedaży uiszczaną przez Spółkę na rzecz jej dostawcy (producenta). Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru w transporcie ponosi producent zlecający dostawę w miejsce wskazane przez Spółkę. Transport towaru z magazynu dostawcy (producenta) do magazynu odbiorcy może trwać dłużej niż jeden dzień.

Wyżej wymienione dostawy Spółka zobowiązana jest udokumentować fakturami VAT. Przyjęto zasadę, że faktury wystawiane są w dacie faktycznego dostarczenia towaru do odbiorcy. Jako datę sprzedaży przyjęto tę samą datę.

Na przełomie miesięcy, w przypadku nie wystawienia faktury w powyższym terminie, za datę powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych podatnik uznaje ostatni dzień miesiąca, w którym towar został dostarczony odbiorcy. Natomiast za datę powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług podatnik uznaje zawsze 7. dzień od daty dostawy.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wnosi o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w następującym zakresie:

Kiedy, w sytuacji zlecania wysłania towaru nabywcy, następuje wydanie towaru przez Spółkę jej nabywcy w rozumieniu przepisów ustawy o VAT?

Według stanowiska Wnioskodawcy, pojęciem wydania towaru przepisy ustawy o VAT posługują się w przepisach art. 19 ust. 2 i ust. 4 ustawy o VAT. Wydanie przez Spółkę towaru jej odbiorcy następuje w momencie faktycznego, fizycznego dostarczenia towaru nabywcy najczęściej mającego swe udokumentowanie w pokwitowaniu przez niego odbioru tego towaru (wystawienie dowodu PZ).

Takie rozumienie pojęcia "wydanie towaru" potwierdza zapis art. 10(2) akapit pierwszy VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który określając powstanie obowiązku podatkowego w tym przypadku (tj. wydania towaru) stanowi nie tyle o wydaniu towarów, co o ich dostarczeniu. Wydaniem towaru nabywcy, w sytuacji wysłania mu towaru, będzie więc moment dostarczenia towaru nabywcy, czyli odebrania go przez nabywcę.

Brzmienie przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o VAT traktowane jest jako potwierdzające taką interpretację pojęcia "wydanie".

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka kupuje towar u producentów i zleca producentowi dostawę zakupionego towaru do swojego odbiorcy, z pominięciem magazynu Wnioskodawcy. Koszty dostawy ponosi Spółka, natomiast producent - ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru w transporcie. Wyżej wymienione dostawy Spółka dokumentuje fakturami VAT, które wystawiane są w dacie faktycznego dostarczenia towaru do odbiorcy (uznawanej również za datę sprzedaży).

Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje pojęcia wydania towarów, w kwestii jego określenia należy odwołać się do pojęcia przeniesienia posiadania w rozumieniu art. 348 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935), które następuje poprzez wydanie rzeczy. W tym ujęciu wydanie rzeczy może nastąpić przez jej wręczenie odbiorcy, który ma wolę władania tą rzeczą w obrębie określonego prawa, wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą lub środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą.

Objęcie w posiadanie towaru przez odbiorcę w obrocie handlowym może nastąpić m.in. poprzez dostarczenie towaru do magazynu odbiorcy, w chwili wyładowania i pokwitowania odbioru towaru.

Zgodnie z powyższym, w stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, wydanie towaru nabywcy następuje w dniu dostarczenia towaru przez przewoźnika do jego magazynu, z chwilą wyładowania i pokwitowania odbioru towaru przez nabywcę.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla Wnioskodawcy- do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Interpretacja niniejsza wiąże organ podatkowy do czasu zmiany przepisów prawa.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, za pośrednictwem Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 oraz art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl