PO 7/M-825-197-3092/97 - Opłata skarbowa od umów sprzedaży zawieranych na terenie składu celnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 sierpnia 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 7/M-825-197-3092/97 Opłata skarbowa od umów sprzedaży zawieranych na terenie składu celnego.

W odpowiedzi na pismo l.dz. 707/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie opłaty skarbowej Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Przedstawiony w piśmie problem dotyczy pobierania opłaty skarbowej od umów sprzedaży zawieranych na terenie składu celnego, których przedmiotem są towary znajdujące się w składzie celnym. Skład celny jest instytucją prawa celnego. Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 z późn. zm.) składem celnym jest wyodrębniona część polskiego obszaru celnego, traktowana jako zagranica, na której terenie podmioty gospodarcze mające siedzibę na terytorium Polski mogą składać i przechowywać towary oraz dokonywać ich konsygnacji i konfekcjonowania. W myśl art. 2 pkt 4 powołanej ustawy użyte w ustawie określenie polski obszar celny oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem ta wyodrębniona część terytorium Polski traktowana jest jako zagranica, ale jedynie dla potrzeb prawa celnego, co oznacza, że składowane i przechowywane tam towary traktowane są inaczej niż na pozostałym polskim obszarze celnym. Z powyższej definicji składu celnego nie wynika jednakże, aby obszar ten należało uważać za zagranicę w rozumieniu innych ustaw, w tym także ustawy o opłacie skarbowej. W przeciwnym razie należałoby uznać, że również na terenie składu celnego lub wolnego obszaru celnego nie znajdują zastosowania przepisy polskiego kodeksu karnego bądź kodeksu cywilnego.

Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 z późn. zm.) regulują kwestie pobierania opłaty skarbowej od poszczególnych czynności cywilnoprawnych, dokumentów, stanowiąc m.in., że opłacie skarbowej podlegają umowy sprzedaży, jeżeli dotyczą rzeczy znajdujących się w Polsce (art. 1 ust. 3 ustawy), brak jest natomiast odrębnego uregulowania odnośnie do umów zawieranych w składzie celnym. Z przepisów prawa celnego jednoznacznie wynika, że skład celny jest częścią terytorium Polski. Zatem umowy sprzedaży zawierane na terenie składu celnego również podlegają opłacie skarbowej, gdyż w rozumieniu ustawy o opłacie skarbowej towary przechowywane w składzie celnym nie znajdują się za granicą, lecz w Polsce.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/5/12