PO 5/JZ-521/092/97 - Oprocentowanie pieniężnych wkładów członkowskich wniesionych do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lutego 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 5/JZ-521/092/97 Oprocentowanie pieniężnych wkładów członkowskich wniesionych do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 grudnia 1996 r. znak PO 5/JZ-9574/01895/96 w sprawie opodatkowania oprocentowania pieniężnych wkładów członkowskich wniesionych do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - uprzejmie informuję, co następuje:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2) weszła w życie z dniem 5 lutego 1996 r. Jednocześnie - w zakresie odnoszącym się do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - straciły moc przepisy art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234) i wydane na ich podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502).

Należy zauważyć, iż konstrukcja prawna wkładów członkowskich określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. i określona w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. zasadniczo się różnią. Zgodnie z art. 8 ustawy o SKOK wniesienie wkładu członkowskiego ma charakter jednorazowej wpłaty. Natomiast kwoty pieniężne wnoszone systematycznie (comiesięcznie) do SKOK w czasie obowiązywania powołanego rozporządzenia w sprawie PKZP oraz SKOK w zakładach pracy - nosiły cechy gromadzonych systematycznie oszczędności.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o SKOK spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, działającym w dniu wejścia w życie tej ustawy, przysługiwał termin 6 miesięcy na dostosowanie statutów do wymogów nowych uregulowań. Stąd pomimo wejścia ustawy w życie z dniem 5 lutego 1996 r. działające w tym dniu kasy przez pewien czas nadal przyjmowały comiesięczne wkłady członkowskie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zalecam organom podatkowym, aby na uzasadniony wniosek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dokonywały, w ramach uprawnień określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, umorzenia zaległości podatkowej od dochodu osób fizycznych z oprocentowania wkładów członkowskich wniesionych do SKOK również w części dotyczącej okresu od dnia 5 lutego 1996 r. do dnia zarejestrowania zmian statutów kas - nie dłuższego jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/2/11